Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Vår ref.: TN 12/2530

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGENE

 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 4. juni 2014. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

 

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO og Fellesforbundet til at de opplever at det innen jordbruk og gartneri stadig er stor etterspørsel etter arbeidskraft og at innslaget av utenlandsk arbeidskraft fortsatt er høyt. Både det forhold at tilbudet av utenlandsk arbeidskraft er betydelig, og at arbeidsgiverne velger å benytte seg av det, har i følge begjæringen betydning for risikoen for sosial dumping. Utenlandske arbeidstakere er i følge begjæringen oftere villige til å akseptere lav lønn ettersom denne uansett vil være høyere enn det de ville tjent i hjemlandet.

 

I begjæringen er det vist til en tilstandsrapport fra Arbeidstilsynet fra 18. februar 2014 hvor det framgår: ”Tilsyn mot sosial dumping er gjennomført under innhøstingsperioden fra mai – september. Det er avdekket tilfeller av ulovlig lave lønninger, brudd på reglene om arbeidstid, arbeidskontrakter, arbeidslokaler og innkvartering.”

 

Det er også vist til Arbeidstilsynets statistikk som gjelder tilsyn mot sosial dumping i bygg, verft og landbruk i perioden 2012 til og med første kvartal 2014. Denne viser at det i perioden ble gjennomført 74 tilsyn i landbruk som ga 143 reaksjoner. Det er oppgitt at en ikke ubetydelig andel av reaksjonene ble gitt med hjemmel i allmenngjøringsloven og allmenngjøringsforskriften.

 

Alt i alt legger LO til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innen jordbruks- og gartnerinæringene.

 

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene på høring i tråd med LOs begjæring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

 

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763920

 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

 

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 19. september 2014.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

 

 

 

Vedlegg

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Fastsatt av Tariffnemnda xx. xx 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

       Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

       Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.      

       Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

       Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

       Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a)      Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere 16-17 år:                                                         87,90
Arbeidstakere 17-18 år:                                                         90,90
Over 18 år: ansatt inntil 12 uker                                              109,40
Over 18 år: ansatt mellom 12 – 24 uker (3-6 mnd.)                 114,90
Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b)

b)       Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere:                                                         129,30
Arbeidstakere 16-17 år:                                                         95,90
Arbeidstakere 17-18 år:                                                         99,90

c)      Tillegg for fagarbeidere:                                                      8,-

d)      Helge-/helligdagstillegg
Røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time
1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

  Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.      

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

       Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

Kap. III. Fravikelighet mm.

§ 5. Fravikelighet

       Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 6. Lønns og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

       Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, herunder

-         lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

-         lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og

-         lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

      Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden mm.

§ 8. Ikrafttreden og opphør

       Forskriften trer i kraft….

       Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014 - 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

        Forskrift 27. november 2012 nr. 1196 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene oppheves straks.

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NHO Mat og Landbruk
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde-. og Småbrukarlag
 • Norsk Gartneriforbund
 • Norske Landbrukstenester
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • UiO v/Institutt for privatrett