Forslag til endringer i forskrift om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften)

Forsvarsdepartementet sender med dette vedlagte forslag til endring i forskrift om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften) på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.08.2021

Vår ref.: 21/814

De foreslåtte endringene følger opp Innst. 20 S (2020-2021) til Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid om etablering av en ordning med mulighet for kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeboende forelder der personell i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin mødre- eller fedrekvote etter folketrygdloven på grunn av tjenesten. Det skal også etableres en ordning med lønnskompensasjon for hjemmedager med syke barn til hjemmeboende forelder når den andre forelderen tjenestegjør i internasjonal operasjon. Departementet foreslår i vedlagte høringsnotat at ordningene etableres gjennom endring av forsvarstilsatteforskriften.

 

Høringsnotatet kan finnes elektronisk her:

https://www.regjeringen.no/no/id2860076/

Vi ber om høringsinstansenes syn innen onsdag 11. august 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmesider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Kontaktperson i saken er seniorrådgiver Stine Engelberth Johansen. Spørsmål og henvendelser kan rettes på e-post til Stine-engelberth.johansen@fd.dep.no eller telefon 48114031.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Den norske advokatforening

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Etterretningstjenesten

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarsmateriell

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Ombudsmannen for Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Språkrådet

Juristforbundet

Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Norsk militærjuridisk forening

Kvinnelig militært nettverk

Reform - ressurssenter for menn

UNIO

Landsrådet for heimevernet

Norges forsvarsforening

Den norske legeforening