Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning

Departementet sender på høring forslag om endringer i tilskuddsordningen for private høyskoler. Departementet foreslår at det i universitets- og høyskoleloven § 8-3 første ledd lovfestes et krav om at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å kunne få statstilskudd. Departementet foreslår videre at det i universitets- og høyskoleloven ny § 8-3 andre ledd lovfestes at det unntaksvis kan gis statstilskudd til private virksomheter som har akkreditert studietilbud, men ikke institusjonsakkreditering. Det settes som vilkår at det må foreligge et særskilt samfunnsmessig behov for virksomheten. Departementet legger opp til at lovforslaget kan tre i kraft i 1. januar 2020. For de private høyskolene som får statstilskudd i dag, men ikke oppfyller de nye vilkårene, foreslår departementet en overgangsperiode på fem år som begynner å løpe fra loven trer i kraft, slik at høyskolene får tid til å omstille seg til nytt regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2019

Vår ref.: 19/1139

Høring – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven – vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning

Vi viser til gjennomgangen av tilskuddsordningen for private høyskoler, jf. rapporten Med kvalitet som kriterium, høringen av denne og omtalen i Prop. 1 S (2017-2018).

Departementet har vurdert anbefalingene i gjennomgangen og høringsuttalelsene, og sender på bakgrunn av det på høring forslag om endringer i tilskuddsordningen for private høyskoler. Departementer mener, i likhet med ekspertgruppen som gjennomgikk tilskuddsordningen, at det bør stilles høye kvalitetskrav til de private institusjonene som mottar statlige tilskudd. For å styrke og sikre kvaliteten ved disse institusjonene og stimulere til en struktur med færre og sterkere institusjoner også i den private delen av sektoren, foreslår departementet at det i universitets- og høyskoleloven § 8-3 første ledd lovfestes et krav om at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å kunne få statstilskudd.

Departementet foreslår videre at det i universitets- og høyskoleloven ny § 8-3 andre ledd lovfestes at det unntaksvis kan gis statstilskudd til private virksomheter som har akkreditert studietilbud, men ikke institusjonsakkreditering. Det settes som vilkår at det må foreligge et særskilt samfunnsmessig behov for virksomheten.

Departementet legger opp til at lovforslaget kan tre i kraft i 1. januar 2020. For de private høyskolene som får statstilskudd i dag, men ikke oppfyller de nye vilkårene, foreslår departementet en overgangsperiode på fem år som begynner å løpe fra loven trer i kraft, slik at høyskolene får tid til å omstille seg til nytt regelverk.

Høringsnotatet er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2630439.

Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Høringsfristen er 3. juni 2019.

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdleingsdirektør                                                    Erling H. Dietrichson
                                                                                    fagdirektør

Akademikerne

Ansgar Teologiske Høgskole

AOF Haugaland

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

AOF Norge

AOF Østfold

Arbeids- og sosialdepartementet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Art Complexion makeup skole og kurssenter

Association of Norwegian Students Abroad

Atlantis Medisinske Høgskole

Barne- og likestillingsdepartementet

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Beverage Academy AS

Bjørknes høyskole

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Bårdar Akademiet AS

Centric IT Academy

Chr. Thams fagskole

Delta

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Einar Granum kunstfagskole

Emergence School of Leadership

European Helicopter Center AS

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Fagskole Helse og miljø

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen i Hordaland

Fagskolen i Kirkenes

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole

Fagskolen i Vestfold

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Ålesund

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Telemark

Fagskolen Tinius Olsen

avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms

avdeling Tromsø Fagskolen Troms

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Fashion Mode AS

Finansdepartementet

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fleksibel utdanning Norge

Folkeuniversitetets helsefagskole

Forsvarets etterretningshøgskole

Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet

Fredrikstad FagAkademi AS

Frelsesarmeens offisersskole AS

Gauldal fagskole

Hadsel videregående skole og fagskole

Hald Internasjonale Senter

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland helsefagskole

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania

Imageakademiet

Institutt for helhetsmedisin

International Stunt Academy as

Justis- og beredskapsdepartementet

Karmsund videregående skole

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kulturdepartementet

Kunst og Design College

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Levanger Fagskole

Lofoten maritime fagskole

Lofoten reiselivfagskole

Lovisenberg diakonale høgskole

Luftfartsskolen AS

Lukas fagskole og kurssenter

Menighetsbibelskolen

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

Musikkteaterhøyskolen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NKI AS

NLA Høgskolen

Nord studentsamskipnad

Nord universitet

Nordkapp maritime fagskole og vgs skole

Nordland fagskole i helse-og sosialfag

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges arktiske studentsamskipnad

Norges Dansehøyskole

Norges grønne fagskole - Vea

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges Interiørskole AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges yrkesakademi

Noroff Fagskole AS

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk fagskoleråd

Norsk Fotofagskole

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk Hestesenter

Norsk høgskole for helhetsterapi

Norsk jernbaneskole

Norsk presseforbund

Norsk studentorganisasjon

NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Organisasjon for norske fagskolestudenter

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilot Flight Academy AS

Politihøgskolen

Riksrevisjonen

Rådet for offentlige fagskoler

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samisk høgskole

Samskipnadsrådet

Skrivekunstakademiet

Statens lånekasse for utdanning

Stavanger offshore tekniske skole

Steinerhøyskolen

Steinerskoleforbundet

Steinkjer fagskole

Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Stjørdal fagskole

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Studentsamskipnaden i Innlandet

Studentsamskipnaden i Molde

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Volda

Studentsamskipnaden i Østfold

Studentsamskipnaden i Ås

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet næring og samfunn

Sørlandets fagskole

TISIP Fagskole

Tone Lise Akademiet AS

Treider Fagskoler AS

Trondheim fagskole

Tunsberg Medisinske Skole

Unio

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utenriksdepartementet

VID vitenskapelige høgskole

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ytre Namdal fagskole

Ålesund kunstfagskole