Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-5/11

Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2012

Kommunene
Fylkeskommunene

Deres ref. Vår ref Dato
06/1242-50 BED 12.09.2011

Rundskriv H-5/11 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2012


Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for
beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og
fylkeskommuner for regnskapsåret 2012, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

- Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,30 .
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 1 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
- For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
- Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.
- Virkningene av pensjonsreformen innarbeides ikke i beregningen av pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene for 2012.


Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
fung. ekspedisjonssjef Bent Devik
seniorrådgiver


Kopi til:                                                                                                          
Aktuarene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fylkesmennene
Gabler Wassum
Kommunal Landspensjonskasse
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund
Oslo Pensjonsforsikring AS
Statens Pensjonskasse
Storebrand Livsforsikring
Vital Forsikring