Fragmentert og koordinert

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapporten redegjør for arbeidet med et prosjekt NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet var å framskaffe mer og sikrere kunnskap om hvordan kommunene organiserer arbeidet med de boligsosiale virkemidlene de disponerer; de boligøkonomiske virkemidlene (bostøtte, startlån og boligtilskudd), kommunale leieboliger og boligsosiale oppfølgingstjenester.