Framtidens bygg - erfaringer med lavenergi og passivhus yrkesbygg

Rapporten ser på inneklima, energibruk og brukererfaringer i svært energieffektive yrkesbygg. Det er generelt sett gode erfaringer i byggene som er undersøkt. Funnene tydeliggjør at godt inneklima og lav energibruk er avhengig av god drift. Rapporten er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljøverndepartementet i fellesskap, og utarbeidet av Civitas i samarbeid med Sintef Byggforsk, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Høgskolen i Narvik.

Rapporten ser på inneklima, energibruk og brukererfaringer i svært energieffektive yrkesbygg. Det er generelt sett gode erfaringer i byggene som er undersøkt. Funnene tydeliggjør at godt inneklima og lav energibruk er avhengig av god drift. Rapporten er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljøverndepartementet i fellesskap, og utarbeidet av Civitas i samarbeid med Sintef Byggforsk, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Høgskolen i Narvik.

Rapporten har sett på et utvalg av 10 svært energieffektive yrkesbygg; kontorbygg, skoler og barnehager mv. Utvalget inkluderer flere bygg som deltar i statlige/kommunale forbildeprogrammer som Framtidens byer og Future Built. og har fått støtte fra Enova. Byggene har høyere ambisjonsnivå på energi enn energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Rapporten foreslår en metodikk for å evaluere energibruk og inneklima i energieffektive yrkesbygg.  

Rapport Civitas m.fl. - Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg

Rapport Civitas m.fl. - Vedlegg 2 - Byggbeskrivelser