Fylkesdelplan for Blefjellområdet

21.06.02

Fylkesdelplan for Blefjellområdet

Vi viser til brev av 30.08.01 fra Buskerud fylkeskommune og elektronisk oversendelse av 05.11.01 fra Telemark fylkeskommune vedlagt fylkesdelplan for Blefjellområdet. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Landbruksdepartementet, Samferdselsdepartement, Kommunal- og regionaldepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Vedtak:

Miljøverndepartementet godkjenner med de merknader som er nevnt under ”Fylkesdelplan for Blefjell” vedtatt av Buskerud fylkesting 14.06.01 og Telemark fylkesting 05.04.01. Vedtaket er gjort i medhold til §19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990. Vedtaket innebærer at plankart og retningslinjer må revideres, samt at videre planlegging må skje i samsvar med merknadene i saken.

Fylkesdelplan for Blefjellområdet er et resultat av et plansamarbeid mellom Buskerud og Telemark fylkeskommuner, fylkesmennene i Buskerud og Telemark, samt Rollag, Flesberg, Kongsberg, Notodden og Tinn kommuner.

Formålet med planarbeidet har vært gjennom å kartlegge arealbruksinteressene og avveie disse mellom bruk og vern, å sørge for at den fremtidige bruken av Blefjell ivaretar hensynet både til naturverdier, kulturhistoriske verdier og næringsvirksomhet som grunnlag for bosetting i fylkene.

Planprosessen har vært komplisert, noe som gjenspeiles i vedtakene som er fattet av fylkestingene i henholdsvis Buskerud og Telemark. Det har kommet inn ulike innspill helt frem til sluttbehandlingen av planen. Dette innebærer at fylkestingene på enkelte områder har fattet ulike vedtak. Fylkestinget i Telemark har i hovedsak fulgt styringsgruppens innstilling. Fylkesmennene i Buskerud og Telemark har sendt eget brev i sakens anledning.

Departementenes merknader til planen

Planen fremstår som meget komplisert med ulike plankart og retningslinjer i de to fylkene. Departementene ser det som uheldig at fylkene ikke har blitt enige om planavgrensning og retningslinjer.

Etter departementenes oppfatning bør fylkesdelplanen for Blefjell likevel være et utgangspunkt for videre samarbeid mellom fylkesnivå og kommuner om planleggingen i området. Ivaretakelse av naturverdiene i Blefjellområdet er en betydelig utfordring og departementene ser derfor denne planen som første skritt i en prosess for å ivareta naturverdiene i området. I oppfølgingen av planen må det legges vekt på generelt å styrke hensynet til naturverdiene med tilhørende kulturhistoriske spor.

Planen med de merknader og forutsetninger som gis i dette brevet, legges til grunn for den videre planlegging i området. Det må utarbeides et revidert kart med retningslinjer i samsvar med merknadene gitt nedenfor. Det forutsettes at kommunene følger aktivt opp med kommune- og detaljplanlegging.

Departementene støtter det skisserte opplegget for oppfølging av planen og har registrert flere gode tiltak. Det vises bl.a. til oppretting av interkommunalt forum og tiltak om å utarbeide sti- og løypeplaner.

Planavgrensning

Telemark har valgt å følge planavgrensningen som ble foreslått i høringsutkastet. For Buskerud sitt vedkommende har en vedtatt å ta ut et område i Rollag kommune i den nordlige/nordøstlige delen. Videre har Buskerud i den søndre del av planen i Notodden og Kongsberg kommuner, foreslått å følge kote 500 moh. Departementene legger vedtaket i Buskerud til grunn som planavgrensning. Når det gjelder områdene i Rollag kommune må videre planlegging ses i sammenheng med utvidelse av korridoren mellom Blefjell og Hardangervidda.

Departementene registrerer at sentrale deler av dagens leveområde for villrein er med i planen. Imidlertid er det av stor betydning at også arealdisponeringer i randsonene til dagens leveområde for villreinen vurderes i lys av mulige virkninger på villreinen, herunder reinens behov til ulike tider og for utvandringskorridorer. Spørsmål knyttet til randsonen for villreinens leveområde bør tas opp i videre planlegging og ved revisjon av fylkesdelplanen.

Arealkategorier

De to fylkene har gjort vedtak om ulike arealkategorier for samme arealer. Buskerud har vedtatt å gjøre om foreslåtte B1-område (natur- og landbruksområder) og A3-områder (korridorrer og andre fjellnære områder) i Kongsberg kommune til B2-område (landbruks, natur- og friluftsområde der hyttebygging kan tillates på visse villkår). Buskerud har også valgt å ta ut et område i Rollag og det er i stedet tegnet inn en korridor (A3), som i Telemark sitt forslag er avsatt til A2/A3-områder. I Buskerud sine retningslinjer for C-områder (hytte og turistområder) heter det at planen bør være i henhold til godkjent kommuneplan eller kommunedelplan. Slik dette er fremstilt kan det virke noe uryddig. Det kan også virke noe misvisende at C-områdene fremstår som rene utbyggingsområder for hytter, mens realiteten er at det innenfor disse områdene også er vesentlige andre arealbruksinteresser som må vurderes opp mot utbygging. Departementene vil understreke at det er det faktiske innholdet i bestemmelsene som er viktig for videre planarbeid i området, og viser til merknadene nedenfor. Departementene vil understreke at kommunene bør har like retningslinjer å planlegge etter for disse områdene.

Vegforbindelsen Hovin - Rollag

Mens en i Telemark har foreslått å konsekvensutrede en vegforbindelse mellom Hovin og Rollag har Buskerud vedtatt ikke å åpne for en slik vegforbindelse. Departementene støtter fylkesmennenes vurdering av vegforbindelsen. Dette innebærer at det ut fra nåværende kunnskapsgrunnlag ikke synes riktig å gå videre med prosjektet.

Villrein, biologisk mangfold og miljøbasert næringsutvikling

Planen åpner for at eksisterende setre og gjenreisning av gamle bygninger på setervoller, kan tas i bruk til miljøbasert næringsvirksomhet med inntil 15 sengeplasser pr. seter/anlegg. Departementene støtter planens intensjoner om miljøbasert næringsutvikling, men peker på at slik virksomhet må få et omfang og en lokalisering som tar hensyn til villreinen, inngrepsfrie naturområder og friluftsliv. Nyetablering av miljøbasert næringsvirksomhet bør derfor som hovedregel skje i B-områder og C-områder og i tråd med lokal byggeskikk. Etablering kan også tillates i A-områdene på setervoller som allerede er bebygd, dersom det ikke fører til bygging av nye veger og adkomstanlegg. Dessuten bør en være særlig varsom med hensyn til utbygging av fjellskogområdene i Tinn kommune som ligger nærmest A-områdene. Dette hensynet bør nedfelles i planbestemmelsene. Departementene mener at korridoren A3 mellom Blefjell og Hardangervidda er for smal og avkuttet for villreinen. Denne må utvides i samråd med Direktoratet for naturforvaltning. Videre bør bestemmelsene om utbygging i områdene som ligger nær korridoren skjerpes. Dette kan gjøres ved at disse gis egne kategorier. I tillegg bør en i videre planlegging se nærmere på hytteområder som ikke er blitt bebygd siden planen ble vedtatt. Spesielt gjelder dette C-områdende som ligger tett opp til A3-områdene.

Hytter:

Departementene slutter seg til bruken av kommunedelplaner som et egnet redskap for å avklare arealbruken innenfor større hytteområder og reiselivsområder der det er behov for arealbruksavklaringer. Det forutsetter samtidig at omfanget av nye hytter drøftes i det interkommunale forumet. Antall nye hytter må ses i sammenheng med at Blefjell fremdeles skal være et område for villreinen, og må vurderes utfra de enkelte områdenes beskaffenhet og ikke utfra en kommunevis fordeling. Hvis det i Buskerud skal skje utbygging innenfor områder som dekkes av gamle disposisjonsplaner, må planene revideres gjennom utarbeiding av kommunedelplan eller reguleringsplan. Dette fordi forutsetningene kan ha endret seg og på grunn av økt kunnskap om områdene.

Retningslinjer

Departementene mener at de samme retningslinjene må legge til grunn i begge fylkene. Retningslinjene bør endres slik at det stilles plankrav i henhold til plan- og bygningsloven for miljøbasert næringsutvikling. Dette innebærer at det ikke gis anledning til kun å kreve driftsplan for virksomheten. Det bør stilles tydelige plankrav til C-områdene slik det fremgår av retningslinjene i Telemark. Når det gjelder Forsvarets bruk av området bør retningslinjene endres slik at de samsvarer med dagens bruk og Forsvarets behov:

 • Forsvarets nåværende bruk av Blefjellområdet er begrenset til et nærmere definert område i sørøstre del av planområdet. Det dispenseres for bruk av beltekjøretøyer vinterstid, januar- mars på snødekt mark, innenfor område A2 på etablert løypenett.
 • Forvaret tar til etterretning ønsket om begrenset lavflyving om våren, i månedene mars, april og mai. Tekst i retningslinjene bør ta utgangspunkt i høringsresultatene og anbefalinger gitt i NOU 2001:15 Forsvarets områder for lavflyving.
 • Avvik fra etablert praksis skal drøftes med kommuner og viltmyndigheter før planlegging av øvelser.

Oppsummering

På grunnlag av omfanget av merknader til planen godkjennes planen på følgende vilkår:

 1. Plankart og retningslinjer revideres i samsvar med merknadene i dette brevet.
 2. Nyetablering av miljøbasert næringsvirksomhet tillates som hovedregel i B-områder og C-områder, men kan på bestemte vilkår også godkjennes i A-områder. Retningslinjene for denne typen virksomhet endres slik at det stilles plankrav i henhold til plan- og bygningsloven. Videre må det nedfelles i retningslinjene at en skal være særlig varsom med hensyn til utbygging av fjellskogområdene i Tinn kommune som ligger nærmest A-områdene.
 3. Det skal være tydelige plankrav for C-områdene.
 4. Gamle disposisjonsplaner må revideres, gjennom kommunedelplan eller reguleringsplan før eventuell utbygging i disse områdene.
 5. Korridoren mellom Blefjell og Hardangervidda utvides i samråd med Direktoratet for naturforvaltning.
 6. Planene om vegforbindelse mellom Rollag og Hovin stoppes.
 7. Når det gjelder av avgrensning av planen legges vedtaket i Buskerud til grunn, men områdene i Rollag kommune skal ses i sammenheng med utvidelsen av korridoren mellom Blefjell og Hardangervidda. Dette innbærer at Direktoratet for naturforvaltning vil gi føringer for den videre planleggingen i Rollag kommune, både når det gjelder korridorens størrelse og utbygging i korridorens nærområder.
 8. I forbindelse med videre kommunal planlegging må konsekvenser for villreinen utredes.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Telemark

Kommunene i Buskerud

Kommunene i Telemark

Statens vegvesen i Buskerud

Statens vegvesen i Telemark

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet,

Olje- og energidepartementet.

Forsvarsdepartementet