Fylkesplaner avløser kjøpesenterstoppen

Brev til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene

Kjøpesenterstoppen bortfalt 1. februar 2004, men politikken ligger fast. Målet er fortsatt en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling. Planer om kjøpesenteretableringer i strid med gjeldende fylkes(del)plan gir grunnlag for innsigelse, ifølge brev fra miljøvernministeren. (01.11.04)

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Vår ref

Dato

199704585-/OAH

01.11.04

Fylkesplaner avløser kjøpesenterstoppen - politikken ligger fast

Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB), vedtatt ved kongelig resolusjon 8. januar 1999 og hjemlet i plan- og bygningslovens § 17‑1, er nå trådt ut av kraft.

Målsettingen med RPB har vært å gjennomføre en lokaliseringspolitikk som skal styrke by- og tettstedssentrene. Jeg vil understreke at denne politikken ligger fast, selv om kjøpesenterstoppen nå er over.

Sentrum i byer og tettsteder, bydelssentre og lokalsentre er viktige møtesteder for befolkning, kultur, handel og annen næringsvirksomhet. Økt aktivitet i by- og tettstedssentrene vil stimulere til miljøvennlig transport og legge til rette for at alle befolkningsgrupper får lettere tilgang til vare- og tjenestetilbudene. Det langsiktige målet er fortsatt en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling.

Plan- og bygningsloven er fortsatt det viktigste virkemiddel for å sikre en miljøvennlig by- og tettstedsutvikling, både på regionalt og lokalt nivå.

På regionalt nivå har fylkene vedtatt fylkes(del)planer med retningslinjer for lokalisering av handel og andre servicefunksjoner. Det er lagt ned et betydelig faglig arbeid samtidig som det har vært grundige prosesser med næringsliv og kommuner. Disse planene er retningsgivende for kommunenes egne planer og skal legges til grunn for behandling av søknader om kjøpesenteretableringer.

Nye planer om kjøpesenteretableringer som er i strid med gjeldende fylkes(del)plan gir grunnlag for innsigelse fra fylkesmannen, andre berørte statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og nabokommuner.

Kommune- og reguleringsplaner må revideres slik at de samsvarer med fylkes(del)planene. Kommunene kan nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud etter plan- og bygningslovens § 33, inntil planene er revidert.

Utbyggere må fortsatt lage konsekvensutredning for kjøpesentre som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.

Med hilsen
Knut Arild Hareide