Generell orientering om erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2.verdenskrig

Generell orientering om erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Søknadskjema om erstatning til til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Stortinget vedtok 29. mai 2001 at det skal utbetales erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig (Innst. S. nr. 255 (2000-2001) jf. St. prp. nr. 67 (2000-2001).

Hvem kan søke?

Det er et vilkår at den som satt i japansk fangenskap var norsk statsborger under fangenskapet. Det er derimot ikke påkrevet at en er norsk statsborger nå. Den som satt i japansk fangenskap vil være berettiget til en erstatning på kr 100 000,-. Dersom vedkommende ikke lenger er i live, fordeles erstatningen mellom etterlatt ektefelle og etterlatte barn etter fordelingsreglene i arveloven.

Det skal ikke betales inntektsskatt eller arveavgift av erstatningen.

Tidligere mottatte erstatninger eller trygdeytelser kommer ikke til fradrag i erstatningen.

Japansk fangenskap

Japansk fangenskap omfatter bl.a. fengsler, fangeleir, internering eller husarrest, i Japan eller japansk okkupert område. Fangenskapets varighet er uten betydning.

Hvordan kan jeg søke?

Du kan søke om erstatning på det søknadsskjema som Justisdepartementet har utarbeidet og som fås ved henvendelse til Justisdepartementets sivilavdeling tlf. 22 24 54 51/22 24 54 13. Du kan også søke om erstatning ved å skrive et brev med nødvendige opplysninger til Justisdepartementet.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde ditt fulle navn, eventuelt tidligere navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer på dagtid. Videre må søknaden inneholde opplysninger om sted og varighet for fangenskapet, samt opplysninger om ditt statsborgerskap under fangenskapet. Om du selv satt i fangenskap må du oppgi navn og fødselsdato på foreldre og eventuelle søsken om disse også satt i japansk fangenskap.

Etterlatt ektefelle og etterlatte barn må opplyse om dødsdato, samt om avdøde har andre arvinger (ektefelle/barn) og om disse fortsatt er i live. Fødselsattest og eventuelt vigselsattest bes vedlagt søknaden. Om mulig, ber vi om at dokumentasjon på fangenskapet vedlegges. Du må også opplyse til hvilken bank- eller postgirokonto utbetalingen skal skje. Du finner søknadsskjemaet som departementet har laget her.

Er det noen søknadsfrist?

Ja, søknaden må sendes Justisdepartementet innen 1. juli 2001.

Når blir erstatningen utbetalt?

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Erstatningen vil bli utbetalt ca. 3 uker etter du har mottatt Justisdepartementets vedtak. I tråd med Stortingets forutsetninger vil utbetaling av erstatning til de som satt i japansk fangenskap bli prioritert i år 2001. Erstatning til etterlatte vil i de fleste tilfeller først skje etter 1. januar 2002.

Mer informasjon?

Du kan få mer informasjon ved henvendelse til Justisdepartementets sivilavdeling tlf. 22 24 54 51 / 22 24 54 13.

Hvor sender jeg søknaden?

Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 OSLO