Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI–06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia

Utlendingsdirektoratet
Pb. 8108 Dep.
0032 OSLO

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-06/2012

201108020

20.06.2012

GI – 06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia

 

1. Innledning
Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

UDI har i brev av 25. oktober 2011, med tillegg av 17. februar d.å. foreslått en praksisendring om retten til beskyttelse etter utlendingsloven (utl.) § 28 første ledd bokstav a og b og vernet mot utsendelse, jf. utl. § 73, i saker som gjelder asylsøkere fra Sør- og Sentral-Somalia.

Bakgrunnen for praksisforeleggelsen er dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Case of Elmi and Sufi v. the United Kingdom (Sufi and Elmi) av 28. juni 2011. Storbritannia ble dømt for brudd på EMK art. 3 etter utvisning av to somaliske borgere til Mogadishu. Domstolen konkluderte blant annet med at volden i Mogadishu var av tilstrekkelig intensitet til å utgjøre en reell fare for krenkelse av EMK art. 3 overfor enhver som oppholdt seg i byen, unntatt personer som har tilknytning til mektige aktører. EMD vurderte i dommen også muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia, områder kontrollert av al-Shabaab, områder for internt fordrevne og betydningen av familietilknytning for returnerte personer. UDI anbefaler at det ved behandlingen av asylsøknader fra Somalia ses hen til de vurderinger som EMD gjør av risikoen for å bli utsatt for behandling i strid med utlendingsloven §§ 28 og 73 ved retur til Sør- eller Sentral-Somalia.

2. Virkeområdet
Instruksen gjelder asylsaker der det vurderes retur til Sør- eller Sentral-Somalia etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a eller b, samt vurderinger etter lovens § 73 til samme område.

3. Instruks
Departementet viser til UDIs forslag til instruks i brev av 25. oktober 2011:

"Spørsmålet om internflukt i Sør- og Sentral-Somalia skal vurderes konkret i hver sak og ut fra søkerens individuelle forutsetninger og situasjonen i det området som det er aktuelt å henvise søkeren til. Søkere som står i en reell fare for å måtte søke tilflukt i områder for internt fordrevne i Sør- og Sentral-Somalia fyller vilkårene for beskyttelse etter utl. § 28 første ledd bokstav b. UDI må gjøre en konkret og individuell vurdering av risikoen for å bli internt fordrevet. Det vil være avgjørende om søkeren har nær familietilknytning eller annen tilknytning i internfluktområdet som vil kunne gi søkeren bistand slik at hun eller han ikke vil måtte søke tilflukt i områder for internt fordrevne.

Somaliere som ikke har tidligere erfaring med å ha bodd i et al-Shabaab-kontrollert område, eller som av andre grunner ikke er i stand til å tilpasse seg al-Shabaabs regler, risikerer behandling i strid med utl. § 28 første ledd bokstav b ved å reise gjennom, eller bosette seg i, et al-Shabaab kontrollert område. UDI må gjøre en konkret og individuell vurdering av om det er forhold ved søkeren som gjør at han eller hun har en velbegrunnet frykt for forfølgelse av al-Shabaab, jf. utl. § 28 første ledd bokstav a, eller står i reell fare for umenneskelig behandling av al-Shabaab, jf. utl. § 28 første ledd bokstav b.»

I brev av 17. februar d.å. viser UDI til at det er nødvendig å utdype forslaget av 25. oktober 2011 fordi det foreligger etablert praksis i Utlendingsnemnda(UNE) som er relevant for praksisforeleggelsen. I lys av UNEs praksis anbefaler UDI følgende praksis for internflukt der søkere ikke har sannsynliggjort klantilhørighet:

«Søkere fra Sør- og Sentral-Somalia som er vernet mot retur til hjemstedet, men som ikke har sannsynliggjort sin klantilhørighet, kan henvises til internflukt, jf utl. § 28 femte ledd.»

UDI anbefaler videre følgende praksis for begrensninger etter utlendingsloven § 38 femte ledd:

«Oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 begrenses i medhold av utlendingsloven § 38 femte ledd, ved tvil om identitet fordi klageren ikke har sannsynliggjort klantilhørighet.»

For øvrig foreslår UDI:

«Søkere som fyller vilkårene for beskyttelse etter utlendingsloven § 28 fordi de ikke har erfaring med å leve under al-Shabaabs kontroll, anerkjennes som flyktninger i medhold av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Vi viser til at årsaken til forfølgelsesfaren vil være at de tillegges en religiøs oppfatning av al-Shabaab.»

Departementet samtykker i UDIs forslag til praksisendring. Det understrekes imidlertid at det må foretas konkrete vurderinger av beskyttelsesbehovet, basert på søkerens individuelle forhold og den til en hver tid foreliggende landinformasjonen. Situasjonen i Somalia er ustabil. Både den humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen er i stadig endring, noe som må gjenspeiles i UDIs vurderinger. De betraktninger som fremgår av EMD i Sufi and Elmi om forholdene i områder for internt fordrevne, betydningen av familietilknytning og erfaring med å leve i et al-Shabaab kontrollert område, må sees i lys av utviklingen i området i etterkant av dommen. Det understrekes at UDIs fremtidige vurderinger også må ses i lys av andre relevante kilder, som blant annet nye avgjørelser i EMD eller relevant praksis i Utlendingsnemnda.

Det presiseres for øvrig at økt bruk av begrensede tillatelser i medhold av utl. § 38 femte ledd ved tvil om identitet fordi søkeren ikke har sannsynliggjort klantilhørighet, ikke må medføre at det gis oppholdstillatelse etter § 38 i større omfang eller i andre tilfeller enn tidligere.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

 

                                                                    Thale Nygaard Øverlie
                                                                    rådgiver

 

 

Kopi:
Utlendingsnemnda, Barne,- likestillings og inkluderingsdepartementet, Arbeidsdepartementet, NOAS