GI-01/2018 Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjo-ners sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp om.

1.   Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Det vises også til departementets alminnelige instruksjonsrett.

Denne instruksen gjelder anvendelsen av ul. § 126 i saker som omhandler utlendinger som er ilagt reiserestriksjoner etter

1) vedtak fra De Forente Nasjoners (FN) sikkerhetsråd eller
2) vedtak fra Den europeiske union (EU) som Norge har sluttet opp om.


Etter ul. § 126 første ledd kan det, av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, treffes vedtak eller beslutning om å nekte en tillatelse eller rettighet som ellers kunne blitt gitt etter utlendingsloven eller utlendingsforskriften.

Formålet med denne instruksen er å regulere gjennomføringen av sanksjoner og tiltak som inneholder reiserestriksjoner.

2.   Bakgrunn

FNs sikkerhetsråd kan med folkerettslig bindende virkning vedta sanksjoner mot stater, personer eller enheter. I tillegg vedtar også EUs råd restriktive tiltak overfor ulike stater, personer eller enheter. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre Sikkerhetsrådets bindende vedtak, og etter en konkret vurdering kan Norge slutte opp om EU-tiltakene. FN-sanksjonene og EUs restriktive tiltak kan omfatte reiserestriksjoner rettet mot enkeltpersoner.

For at FN-sanksjoner eller EU-tiltak skal være bindende for private rettssubjekter i Norge må de gjennomføres i norsk rett. Sanksjoner som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, gjennomføres som hovedregel i norsk rett ved forskrifter vedtatt med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd. EUs tiltaksregimer eller andre internasjonale tiltak som Norge har sluttet opp om, gjennomføres som hovedregel i norsk rett ved forskrift gitt med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomiske eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler.

Reiserestriksjoner vedtatt av FN eller EU gjennomføres i norsk rett dels med hjemmel i utlendingsloven og dels ved at EU-land melder listeførte personer inn i SIS (Schengen Information System), som dermed får virkning for Norge som Schengen-land.

3.   Roller og ansvarsfordeling

Utenriksdepartementet (UD) har det overordnete ansvaret for gjennomføring av sanksjonsregimer og tiltak, herunder det overordnede ansvaret for eksportkontrollen med strategiske varer, teknologi og tjenester.

Justis– og beredskapsdepartementet (JD) skal sørge for at sanksjoner og restriktive tiltak fra henholdsvis FN og EU som inneholder reiserestriksjoner mot enkeltpersoner gjennomføres i norsk rett.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er gitt ansvar for den praktiske oppfølgingen av slike reiserestriksjoner[1]. UDIs ansvar omfatter både oppgaver i Datasystemet for utlendings– og flyktningsaker (DUF) og i NORVIS, og å gjøre endringer kjent for utlendingsforvaltningen, gjennom publisering på Regelverksportalen og utad gjennom publisering på www.udiregelverk.no.

 4.   Rutiner ved endringer i reiserestriksjonslister

4.1.      Reiserestriksjoner vedtatt av FN

FN har en liste over samtlige personer som er omfattet av FN-sanksjoner, både finansielle restriksjoner og/eller reiserestriksjoner. Listen er til enhver tid oppdatert og finnes her: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.  

UDI skal påse at alle personer underlagt reiserestriksjoner er lagt inn i relevante systemer, dvs. DUF, NORVIS og Regelverksportalen. UDI har ansvaret for fortløpende å legge til eller fjerne personer i nevnte systemer på bakgrunn av endringer foretatt av FNs sikkerhetsråd. UDI mottar noter direkte fra FN om endringer i sanksjonslistene.

4.2.      Reiserestriksjoner vedtatt av EU

EU har også en liste over personer, grupper og enheter som er ilagt finansielle restriksjoner vedtatt av EU. Listen er til enhver tid oppdatert og finnes her: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf  . For grupper/enheter (angitt med «Type: E» for «entities») er reiserestriksjoner ikke aktuelle. I de fleste tilfeller er personene på listen også ilagt reiserestriksjoner som Norge har sluttet opp om, slik det fremgår av tabellen nedenfor. Listen omfatter også personer som er listeført av FN, jf. punkt 4.1, men kan inneholde ytterligere listeførte.

Tiltaks-regime

Land/gruppe

Norsk gjennomføring av   reiserestriksjoner i dag

AFG

Afghanistan/Taliban

Alle   personer ilagt reiserestriksjoner i Norge er omfattet av FNs konsoliderte   liste, som kan legges til grunn

BDI

Burundi

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

BLR

Hviterussland   

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

CAF

Den   sentralafrikanske republikk

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

COD

Den   demokratiske republikken Kongo

Norge   gjennomfører FNs reiserestriksjoner, men ikke EUs reiserestriksjoner

EGY

Egypt

Listeføringene   innebærer kun finansielle tiltak, ikke reiserestriksjoner

GIN

Republikken   Guinea

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

GNB

Guinea-Bissau

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

IRN

Iran

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

IRQ

Irak

Listeføringene   innebærer kun finansielle tiltak, ikke reiserestriksjoner

LBY

Libya

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

MAL

Mali

Norge   gjennomfører eventuelle reiserestriksjoner

PRK

Nord-Korea

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

SDN

Sudan

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

SOM

Somalia

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

SSD

Sør-Sudan

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

SYR

Syria

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

TAQA

Al-Qaida   og ISIL

Alle   personer ilagt reiserestriksjoner i Norge er omfattet av FNs konsoliderte   liste, som kan legges til grunn

TERR

Terrorisme

Norge   gjennomfører ikke disse tiltakene[2]

TUN

Tunisia

Listeføringene   innebærer kun finansielle tiltak, ikke reiserestriksjoner

UKR

Ukraina

EUs   liste inkluderer personer som er listeført under EUs rådsbeslutning nr.   2014/129, som kun innebærer finansielle tiltak, ikke reiserestriksjoner.

Personer   omfattet av reiserestriksjoner grunnet handlinger som undergraver eller truer   Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet er   angitt i EUs rådsbeslutning nr. 2014/145, som finnes i konsolidert versjon her:   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1491317046920&uri=CELEX:02014D0145-20161109 

VEN

Venezuela

Norge   gjennomfører eventuelle reiserestriksjoner

YEM

Jemen

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

ZWE

Zimbabwe

Norge   gjennomfører reiserestriksjonene

 

UDI skal påse at alle personer underlagt reiserestriksjoner av EU, med de unntak som fremgår av tabellen ovenfor, er lagt inn i relevante systemer, dvs. DUF, NORVIS og Regelverksportalen. UD vil oversende meldinger til UDI om endringer i EUs tiltaksregimer som Norge har sluttet opp om, samt om eventuelle nye tiltaksregimer EU vedtar og som Norge velger å slutte opp om(pr. e-post til udi@udi.no og kopi til rvp@udi.no), med kopi til JD (postmottak@jd.dep.no). UDI vil deretter ha ansvaret for fortløpende å gjøre nødvendige tilpasninger.

5.   Instruks

UDI, Utlendingsnemnda (UNE), utenriksstasjonene og politiet instrueres med dette om at det ikke skal utstedes visum til utlendinger som er underlagt reiserestriksjoner, jf. ul. § 126 første ledd. Disse utlendingene skal også nektes innreise og transitt gjennom Norge. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig at sakene forelegges JD før avgjørelse. Det må imidlertid i hver enkelt sak vurderes om det likevel anses å være grunn til å forelegge saken for departementet.

Ved søknader om oppholdstillatelse fra utlendinger underlagt reiserestriksjoner, henvises det til de generelle rutiner som følger av GI-02/2016 og GI-03/2016 (instrukser om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35 og saker etter eksportkontrollregelverket).

6.   Ikrafttredelse og opphevelse av andre instrukser

Instruksen trer i kraft straks og gjelder til den blir opphevet eller erstattet med en ny instruks. Instruksen kommer i stedet for de enkeltinstrukser UD har sendt om gjennomføring av reiserestriksjoner basert på bindende FN-vedtak eller EU-vedtak som Norge har sluttet opp om. Samtidig oppheves følgende rundskriv:

2009-093-AI

Instruks om reiserestriksjonar overfor   einskildpersonar frå Iran

2009-094-AI

Instruks   om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova

2009-095-AI

Instruks   om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea

2009-096-AI

Instruks   om reiserestriksjoner og retningslinjer for kontakt med representanter for   Taipei-regjeringen i Taiwan

2009-097-AI

Instruks   om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbambwe

2009-098-AI

Instruks   om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland

2009-099-AI

Instruks om reiserestriksjonar overfor   einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia – tiltak for å støtte Den   internasjonale straffedomstol for det tidlegare Jugoslavia (ICTY)

2009-100-AI

Instruks   om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)

2009-101-AI

 

 

2010-06-18-UD

2011-14-07-UD

2014-03-19-UD

Instruks om reiserestriksjoner overfor   enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert   seg i Darfur-provinsen i Sudan

Reiserestriksjoner mot navngitte personer fra Iran   (FN resolusjoner)

 

Libya

 

Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk   oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle   integritet

2015-09-30-

UD

Jemen

2015-09-21-UD

Den sentralafrikanske republikk

2016-07-18-UD

2016-08-22-UD

2017-08-22-UD

Hviterussland

 

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot visse   personer med tilknytning til det syriske regimet mv.

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer   listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                  Tine Elton Onshus
                                                                                  seniorrådgiver[1] Jf. JDs instruks til UDI av 13. april 2010, der UDI ble gitt ansvar for den praktiske gjennomføringen av sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner (2010-04-13-JD).

[2] Se 2009-091-AI om Foreleggelse for departementet av visum og oppholdssøknader fra personer som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme (EUs terrorliste)