Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen

Deloitte har på oppdrag av Kommunal og moderniseringsdepartementet foretatt en gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen. Målet for gjennomgangen har vært å undersøke hensiktsmessigheten ved dagens organisering og utøvelse av funksjonen, og vurdere om det er behov for å gjøre endringer.

Gjennomgangen har vært konsentrert rundt fire problemstillinger, som har pekt på mulige behov for endring og konsekvenser ved å flytte ansvar for deler av den sentrale arbeidsgiverfunksjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til annet organ.

Gjennomgangen viser at det er uttalte behov for endring og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Det etterspørres en mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt arbeidsgiverfunksjon for å lykkes med de mange pågående og kommende omstillingene i staten. Den statlige arbeidsgiverfunksjonen bør utvikles både på sentralt og lokalt nivå. Gjennomgangen viser samtidig at potensialene for forbedring er flere og gode.