Gode krefter - Kriminalitetsforebyggende handlingsplan

Regjeringen kriminalitetsforebyggende handlingsplan har 35 tiltak for økt trygghet. En klar målsetting er å hjelpe ungdom bort fra en kriminell løpebane.

Regjeringen kriminalitetsforebyggende handlingsplan har 35 tiltak for økt trygghet. En klar målsetting er å hjelpe ungdom bort fra en kriminell løpebane.

Oppfølgingsteam

Et av tiltakene i planen er å legge til rette for nasjonal spredning av Oppfølgingsteam. Oppfølgingsteam er eksempel på vellykket satsing overfor unge lovbrytere gjennom samarbeid mellom rettshåndhevere og hjelpeapparatet. Prosjekter i fire byer er nylig avsluttet, og erfaringene fra de fire Oppfølgingsteamene skal følges opp.

Kunnskapsforankring

Ti tiltak fra regjeringen skal bidra til en god, effektiv og treffsikker kriminalitetsforebygging. - Forebyggende kriminalitetsarbeid innebærer at vi bringer fram systematisk kunnskap og benytter oss av denne i det praktiske arbeidet, sier Storberget.

Tidlig intervensjon

Forskning viser at tidlig innsats er avgjørende for å forebygge at personer eller grupper blir involvert i kriminalitet. Særlig viktig er det å følge opp barn og ungdom som er spesielt utsatt.

Styrket samarbeid og samordning

Kriminalitetsforebygging krever dialog og samhandling mellom offentlige tjenester, mellom myndigheter og frivillig sektor og mellom offentlige og private aktører. Handlingsplanen inneholder elleve tiltak for styrket samarbeid og samordning. Blant annet et tett og godt samarbeid i politiråd og SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å sikre et nært og sterkt politi.

Tverrsektorielle tiltak 

Handlingsplanen legges frem av Justisdepartementet. Tiltakene går på tvers av sektorer, tjenester og forvaltningsnivåer.

 

Last ned

Last ned handlingsplanen for kriminalitetsforebygging (pdf)