Godkjennelse av Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015

Rogaland fylkeskommune
Postboks 798
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref

Dato

02/01880-057

200302431-/KMS

26.05.04

Godkjennelse av Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004 - 2015

Miljøverndepartementet har mottatt Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland for sentral godkjenning i brev av 26.08.2003.

Planen er behandlet i samarbeid med Samferdseldepartementet.

Den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi har avventet regjeringens fremlegging av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015.

Vedtak:

Med de merknadene som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, Fylkesedelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015.

Fylkesdelplanen er behandlet og vurdert som et innspill til Nasjonal transportplan. I den anledning gis det ikke konkret tilbakemelding på de ulike anbefalingene i planen, men vises til Nasjonal transportplan.

St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015 presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Den er også en strategisk plan for utvikling av den samlede statlige infrastrukturen for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Oppfølgningen av Nasjonal Transportplan vil skje blant annet i de årlige forslag til statsbudsjett og ved andre framlegg for Stortinget.

Rogaland fylke inngår i transportkorridor 3 og 4 (kapitlene 8.3.3 og 8.3.4 i meldingen). Stavangerregionen er nærmere omtalt i kapittel 10.5.

St.meld. nr. 24 skal behandles av Stortinget 15. juni 2004. Det må derfor tas forbehold om de foreslåtte prioriteringene i meldingen. Basert på meldingen og Stortingets behandling skal transportetatene utarbeide mer detaljerte etatsvise handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal samlet forelegges fylkeskommunene til uttalelese. Innenfor den fylkesfordelte rammen til vegformål skal fylkeskommunenes prioriteringer tillegges avgjørende vekt innenfor føringer fastlagt av Storting og Samferdselsdepartementet.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Direktoratet for Naturforvaltning
Riksantikvaren
Kommunene i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Samferdselsdepartementet