Godkjenning av fylkesdelplan 2005-2008 — ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold”

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Vår ref

Dato

200502089-10/SFJ

27.09.2005

Godkjenning av fylkesdelplan 2005 - 2008 – ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold”

Miljøverndepartementet viser til brev fra Østfold fylkeskommune av 20.06.05 med oversendelse av ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold” – fylkesdelplan 2005 – 2008 for sentral godkjenning.

Planen er behandlet i samråd med Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan 2005 – 2008 – ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold”, vedtatt i fylkestinget 15. juni 2005.

Fylkesdelplanen ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold” en oppfølger til tidligere fylkesdelplaner om samme tema fra Østfold. Planen har en omfattende og grundig gjennomgang av sentrale føringer i form av stortingsmeldinger, retningslinjer og handlingsplaner. Planen inneholder videre en statusgjennomgang av grunnleggende forutsetninger for dette planarbeidet, og det er en gjennomgang av friluftsområder, virkemiddelbruk og anleggssituasjonen i fylket.

Det har vært lagt opp til en omfattende prosess med medvirkning og møter med statlige myndigheter, regional stat, kommuner og ulike frivillige organisasjoner som har interesser i dette planarbeidet.

Dokumentasjonsdelen i planen danner grunnlaget for mål, utfordringer og handlingsprogram. Det er laget strategier for de fire innsatsområder som også finnes igjen i handlings- programmet:

  • Aktivitetsfremmende tiltak
  • Anlegg og områder for fysisk aktivitet
  • Programsatsing i Østfold
  • Friluftsliv, reiseliv og turisme

Miljøverndepartementet vil innledningsvis bemerke at fylkesdelplanen ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold” er en systematisk og godt gjennomarbeidet plan, og det er god sammenheng mellom mål, strategier og handlingsprogram innenfor de fire innsatsområdene.

Departementet har merket seg den brede medvirkningen i planprosessen i et samspill mellom ulike offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner, at dette følges opp i planen gjennom partnerskapsmodellen og at det tas initiativ til et tettere samarbeid mellom kommuner.

Det er positivt at en i planen ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv for alle deler av befolkningen og vi vil i denne sammenheng understreke barn og ungdoms interesser, skolens rolle og den særlige vektleggingen av universell tilrettelegging for funksjonshemmede.

Fylkesdelplanens satsinger og prioriteringer for å skape gode vilkår for fysisk aktivitet og helse er i samsvar med føringer i St.meld. nr. 16(2002 -02003) Resept for et sunnere liv i Norge og regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009 Sammen for fysisk aktivitet. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en henvisning eller kort omtale av kommunehelsetjenesteloven i kapittel 4 om virkemidler i planleggingen.

Vektlegging på nærmiljøet og nærmiljøtiltak er viktig for utøvelse av fysisk aktivitet og god helse. Sikring og bevaring av grøntområder, kulturlandskapet og jordbruksområder er viktige elementer i slike opplevelser.

Anlegg for idrett og friluftsliv må som fylkesdelplanen legger opp til, planlegges og ses i sammenheng med nåværende og framtidig utbyggingsmønster. Østfold er dessuten et viktig landbruksfylke med store arealer egnet for matproduksjon, og kulturlandskapet gir også befolkningen gode opplevelser. Det legges opp til bygging av nye idrettsanlegg av ulik karakter, det er derfor positivt at det legges vekt på interkommunalt samarbeid for å redusere behovet for nyanlegg og skape grunnlag for flerbruksanlegg. Det er viktig at en i planleggingen av slike anlegg bestreber seg på å unngå nedbygging av dyrkbare arealer.

Østfold fylkeskommune har gjennom denne fylkesdelplanen et godt planverktøy for at det etableres og opprettholdes tilbud for fysisk aktivitet for de flestes behov.

Avslutning
Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for Østfold 2005 - 2008 ”Sammen for fysisk aktivitet i Østfold, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19‑1 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke