Godkjenning av Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet

Med de merknader som er nevnt i brevet, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet, vedtatt av fylkestinget 8. juni 2004.

Miljøverndepartementet har mottatt Fylkesdelplan for areal- og transport på Haugalandet til sentral godkjenning.

Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Samferdsels-departementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

V e d t a k :

Med de merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet, vedtatt av fylkestinget 8. juni 2004.

Fylkesdelplanen for areal og transport på Haugalandet er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Den beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for arealbruk, senterstruktur og transportsystem på Haugalandet.

Det er gjort et grundig arbeid med egne fagrapporter for utbyggingsstruktur, landbruk, kultur, næringsanalyse og transport. Planen fastsetter videre retningslinjer for arealutnyttelse, grønnstruktur, energibruk, senterstruktur og videre kjøpesenter-utvikling, samt forslag til utvikling av transportsystemet. Fylkesdelplanen legger følgende senterstruktur til grunn for videre utvikling på Haugalandet, i tillegg til lokal- og nærsentre:

1. Haugesund Regionsenter
2. Føresvik, Etne, Kopervik, Sauda, Sveio, Aksdal, Ølen Kommunesenter
3. Skånevik, Austmannavegen, Hemmingstad, Gard,  
Åkrehamn, Skudeneshavn, Slåttevik/Tysværvåg,  
Hindervåg, Førde, Vikedal, Skjold, Sandeid

Bydelssenter,
kommunedelsenter
kommunedelsenter


Planen legger opp til økt arealbruk og arealutnyttelse i eksisterende sentre og langs kollektivakser. Videre utbygging skal skje i tettstedene, og det er lagt opp en regional grønnstruktur.

Planen inneholder retningslinjer for lokalisering av kjøpesentre. Retningslinje "6.6 Retningslinjer for regionale målpunkt" er lite presis. De gir derfor et usikkert grunnlag for behandling av enkeltsaker. Sett i lys av hva som var nasjonal kjøpesenterpolitikk på det tidspunkt planen ble vedtatt legger departementet til grunn at intensjonen med retningslinjene var å legge til rette for en begrenset utvidelse av forretningsarealet på Raglamyr-området. Dette innebærer at fylkesmannen må foreta en vurdering av den enkelte søknad i forhold til den rikspolitiske bestemmelsen i samsvar med de saksbehandlingsregler som gjelder for denne typen saker. Vurderingen skal skje med utgangspunkt i fylkestingets intensjon om å legge til rette for en begrenset utvidelse av forretningsarealet i området og i samråd med fylkeskommunen.

Miljøverndepartementet viser til at planen ble vedtatt av det forrige fylkestinget og at det i lys av utviklingen bør foretas en revisjon av planen. Departementet
forutsetter at det ved revisjonen blir utformet mer presise retningslinjer i samsvar med den nasjonale politikken som lå til grunn for rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 1999-2004 og som er videreført i ny rikspolitisk bestemmelse av 1. juli 2008. 

Planen inneholder forslag til utbyggings- og finansieringsplan for samferdselssektoren, herunder vegnettet (stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger), bompengefinansiering, m.v. Det forventes videre at staten bidrar med (del)finansiering av infrastruktur-prosjekter som forutsatt i bompengeordningen. Vi understreker at planens forslag til prioriteringer innen samferdsel må følges opp gjennom den ordinære prosessen med Nasjonal transportplan og de årlige budsjettproposisjonene.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Hordaland fylkeskommune, kommunene, fylkesmannen, Statens vegvesen og organisasjonene har deltatt i arbeidet. Det har også vært et godt samarbeid med berørte kommuner i forbindelse i planarbeidet. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplanen ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioriteringer og tildeling av ressurser følges opp igjennom de årlige budsjettprosessene.

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Kommunal- og regionaldepartementet