Godkjenning av fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015

Oppland fylke

Oppland fylkeskommune
Plan og miljø
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER

Deres ref

Vår ref

Dato

200401230-/KMS

14.05.04

Godkjenning av fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015

Miljøverndepartementet viser til brev fra Oppland fylkeskommune datert 26. mars d.å. med oversendelse av Fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015 for sentral godkjenning.

Planen er behandlet i samråd med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdeparte-mentet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015, vedtatt av fylkestinget 8. mars 2004.

Departementenes merknader:

Fylkesdelplanen for Hadeland er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument som har vært utarbeidet i en bred regional planprosess preget av medvirkning og samarbeid. Det er særlig positivt at utfordringene i barne- og ungdomspolitikken behandles i en tverrfaglig og regional sammenheng hvor også frivillige lag, organisasjoner og representanter fra Barn- og unges kommunestyre deltar i planarbeidet og i gjennomføringen.

Planen fremstår som et godt utgangspunkt for å utvikle Hadeland-regionen som en attraktiv boregion. Hovedtema i planen er barn og unge, kompetanse og næring samt areal og transport. I tillegg fokuseres det på konkurranseprofil for Hadeland, Hadeland i et Østlandsperspektiv, Boregion Hadeland og pendling. Handlingsprogrammet er innarbeidet i planen og viser forslag til tiltak, ansvarlige for gjennomføring, finansiering og tid. Dette er viktig for å sikre en god gjennomføring av planen.

Miljøverndepartementet slutter seg til fylkesdelplanens forslag til tema og retningslinjer for arealbruk. Det er positivt at det i de vedtatte retningslinjene fremgår at tilgjengelighet for alle skal legges til grunn for planlegging av fysiske tiltak, og at dette skal tillegges stor vekt for nye tiltak.

Departementene understreker betydningen av at omgivelsene tilrettelegges slik at det blir enklere for alle å velge en aktiv livsstil og inkludere fysisk aktivitet i daglige rutiner. Fysisk aktivitet og naturopplevelser er en kilde til helse og livskvalitet og et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. Det vil bli prioritert å arbeide videre med den sektorovergripende samfunns- og arealplanleggingen slik at miljø og helse vektlegges i plan- og konsekvensutredninger.

Hadeland-regionen har en mosaikkpreget driftsstruktur med større og mindre gårdsbruk som gir et variert og nasjonalt viktig kulturlandskap. I tillegg har regionen store areal hvor jordressursene er av nasjonal verdi.

Norge har ratifisert Den Europeiske Landskaps-konvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. Konvensjonens hovedintensjon er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Dette vil føre til et sterkere fokus på verdiene i landskapet. Det er en målsetting at Norge, i tråd med FN-konvensjonen om biologisk mangfold, skal stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Departementene har også merket seg at Oppland fylkeskommune har et bevisst og aktivt forhold til bruken av bioenergi. En satsing på bioenergi er et selvstendig mål for Regjeringen, og er en bevisst næringspolitisk satsing for å skape inntekter og arbeidsplasser knyttet til landbruket. Departementene ønsker også at kulturlandskaps-arbeidet i økende grad skal ses i sammenheng med denne satsingen.

Departementene gjør oppmerksom på at Oppland i sin videre planlegging og oppfølgning av fylkesdelplanen, vil måtte forholde seg til den nylig fremlagte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, jr. St meld. nr. 24 (2003-2004)Nasjonal transportplan 2006-2015.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak. Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi til:
Direktoratet for Naturforvaltning
Riksantikvaren
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Samferdselsdepartementet