Godkjenning av fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud

Buskerud fylkeskommune
Fylkeshuset
3020 DRAMMEN

Deres ref

Vår ref

Dato

03/0176-21 712.T07

200302983-/OAH

16.12.03

Godkjenning av fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud

Miljøverndepartementet viser til brev fra Buskerud fylkeskommune datert 10. oktober.

Planen er behandlet i samråd med Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, vedtatt av fylkestinget 17. september 2003.

Fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur i Buskerud er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Den beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling.

Fylkesdelplanen legger opp til en senterstruktur på fire nivåer som består av:

  • Fylkessenter/regionsenter: Drammen, Hønefoss og Kongsberg
  • Distriktssenter: Gol, Geilo, Nesbyen, Sundre (Ål), Åmot, Vikersund, Hokksund,
  • Lokalsenter: Vik, Noresund, Prestfoss, Hol, Trøim, Flå, Rødberg, Lampeland, Veggli, Hvittingfoss, Røyken, Slemmestad, Sætre, Tofte, Mjøndalen, Lierbyen
  • Nærsenter

Miljøverndepartementet slutter seg til fylkesdelplanens forslag til region- og senterstruktur. Det er gjennomført en avgrensning av sentrumsområder for de tre øverste nivåene av senterstrukturen. Miljøverndepartementet mener en slik avgrensning vil være viktig for å sikre en forutsigbar utvikling av sentrene i Buskerud.

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim