Godkjenning av fylkesdelplan for Indre Namdal

Nord-Trøndelag fylke

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådet
Fylkets Hus
7735 Steinkjer

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/04894 KH

200402318

04.10.2004

Godkjenning av fylkesdelplan for Indre Namdal

Det vises til brev datert 30. juni d.å. med oversendelse av fylkesdelplan for Indre Namdal i Nord-Trøndelag for sentral godkjenning. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Helsedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Vedtak:

Fylkesdelplan for Indre Namdal i Nord-Trøndelag, vedtatt i fylkestinget den 24. juni 2004, godkjennes av Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, med de merknader som er nevnt nedenfor.

Merknader fra departementene:

Miljøverndepartementet har merket seg at arbeidet med fylkesdelplanen har vært utført etter planlovutvalgets modell for fylkesplanlegging. Det er positivt at det er utarbeidet planprogram som grunnlag for fylkesdelplanen, og at det er startet et arbeidet med å integrere sektorplaner i denne planen, jf. plan for ”Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kulturbygg”.

Som en oppfølgning av Stortingets behandling av rovviltmeldingen i mai i år, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) vil Miljøverndepartementet innen 1. april 2005 iverksette en ny rovviltpolitikk basert på økt regional styring gjennom åtte rovviltnemnder og regionale bestandsmål for hver rovviltart. Indre Namdal vil tilhøre region 6 som vil bestå av Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. De regionale nemndene vil utgå fra respektive fylkeskommuner og Sametinget, og vil få hovedansvaret for felling og forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor rammen av de bestandsmålene som høsten 2004 vil bli fastsatt for regionen.

Departementet viser for øvrig til at Norge skal stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010, i tråd med blant annet vedtak på Toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg 2002. De kommunene som har kartlagt det biologiske mangfoldet i henhold til det kommunale kartleggingsprogrammet vil ha oversikt over områder med viktig biologisk mangfold, men status for kartleggingen varierer for kommunene i Indre Namdalen. Kommunene skal gjennom rapporteringssystemet KOSTRA rapportere om fysiske inngrep i de kartlagte områdene som er viktigst for biologisk mangfold.

Når det gjelder fylkestingsvedtaket om vern av vassdrag (side 34 i planen), gjør departementet oppmerksom på at regjeringen har foreslått vern av Jørstadelva i St.prp. nr. 75 (2003-2004) Supplering av Verneplan for vassdrag. Regjeringen har i tillegg til Jørstadelva (og Nesåa og Kongsmoelva som nevnes på side 32 i planen) foreslått vern av Kvistaelva og Nordfolda.

I kapittel 6.1 En enklere og mer forutsigbar arealpolitikk skisseres retningslinjer for en enklere og mer forutsigbar arealpolitikk. Det åpnes for at kommunene kan avgjøre enkeltsaker/dispensasjoner som gjelder bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse uten oversendelse til sektormyndighetene forutsatt at visse lokaliseringskriterier er oppfylt. Det er regional enighet om lokaliseringskriteriene, jf. planens side 30.

Når det gjelder kulturminner som ikke er nevnt i kriteriene, vil fylkeskommunen gjennomføre et prosjekt med tanke på å iverksette saksbehandlingsregler som åpner for at kommunene selv kan behandle saker i områder der risikoen for å berøre kulturminner anses for å være middels til liten. Departementet vil peke på at det er en fordel om kulturminnebegrepet ikke avgrenses så mye at kulturminnekategorier det er viktig å ivareta utelukkes. Det bemerkes samtidig at kulturminnelovens regler uansett gjelder for kommunenes saksbehandling.

Helsedepartementet kjenner for sin del ikke den konkrete situasjon for kommunene i Indre Namdal, men vil opplyse om Helsetilsynets gjennomgang av helse- og sosialberedskapsplaner i landets kommuner. Gjennomganger har avdekket at slike planer fortsatt ikke er på plass i mange av landets kommuner. I juli 2004 fikk 46 kommuner varsel om pålegg fordi de enda ikke har en godkjent plan. Disse kommunene må innen 20.08.2004 enten bekrefte at de har en beredskapsplan, eller sende inn en redegjørelse for når de kan ferdigstille planen med frist 01.02.2005. Samtidig følges om lag dobbelt så mange kommuner ekstra nøye opp fra Helsetilsynets side. Det vil si at det er en stor andel av landets kommuner som ikke har fulgt opp pålegget om å ha godkjent en plan for helse- og sosialberedskap innen de frister som helse- og sosialmyndighetene har satt.

Plan for ”Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kulturbygg”, herunder hovedstrategi og strategiske mål, synes å være i samsvar med nasjonal politikk.

Landbruksdepartementet er for sin del fornøyd med at det i fylkesdelplanen er et fokus på de utviklingsmuligheter og det potensiale landbrukets arealressurser har. I en region som Indre Namdal hvor jordbruket og skogbruket sysselsetter en stor andel av arbeidstakerne, er et slikt fokus viktig. Departementet registrerer også at det har vært en bred og god prosess i utarbeidelse av planen hvor også reindriftsinteressene har vært godt inkludert. Slike prosesser er med på å sikre eierskap til fylkesdelplanen som et overordnet planinstrument for flere sektorer og interesser.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for Indre Namdal, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19‑1 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi til:
Kommunene i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Direktoratet for Naturforvaltning
Riksantikvaren