Godkjenning av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

Deres ref

Vår ref

Dato

004154/04

200400922-

11.05.04

Godkjenning av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms

Miljøverndepartementet viser til brev fra Troms fylkeskommune datert 3. mars.

Planen er behandlet i samråd med Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

V e d t a k :

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms, vedtatt av fylkestinget 24. februar 2004.

Fylkesdelplanen er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Den beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling.

Fylkesdelplanen legger opp til en senterstruktur på fem nivåer som vist nedenfor:

  • nivå 1: Tromsø (fylkessenter, landsdelssenter, regionsenter, kommunesenter),
  • nivå 2: Harstad, Finnsnes (regionsenter, kommunesenter)
  • nivå 3: Skjervøy, Storslett, Setermoen, Bardufoss, Sjøvegan (regionsenter, kommunesenter, nærsenter)
  • nivå 4: øvrige kommunesentra (kommunesenter)
  • nivå 5: lokale sentra (bydelssenter, lokalsenter)

Miljøverndepartementet slutter seg til fylkesdelplanens forslag til region- og senterstruktur. Det er gjennomført en avgrensning av sentrumsområder for de tre øverste nivåene av senterstrukturen. Miljøverndepartementet mener en slik avgrensning vil være viktig for å sikre en forutsigbar utvikling av sentrene i Troms.

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim