Godkjenning av fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland

Oppland fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Serviceboks
2626 Lillehammer

Deres ref

Vår ref

Dato

200301644-61

200402888-/OAH

22.12.04

Godkjenning av fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland

Vi viser til brev fra Oppland fylkeskommune datert 7. september. Miljøvern-departementet har behandlet planen i samråd med Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland, vedtatt av fylkestinget 14. juni 2004.

Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Den beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet i Oppland. Planen fastsetter videre senterstruktur i tråd med fylkesplanen for 2000-2003, sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling.

Fylkesdelplanen deler byene og tettstedene inn i tre kategorier handelssentre som vist nedenfor:

1.

Lillehammer, Gjøvik, Otta, Fagernes, Raufoss, Gran

Regionale handelssentre

2.

Lesja, Dombås, Vågåmo, Fossbergom, Bismo, Vinstra, Hundorp, Ringebu, Vang, Heggenes, Røn, Bruflat, Bagn, Segalstad bru, Øyer sentrum, Dokka, Hov, Lena, Roa, Jevnaker

Kommunale handelssentre

3.

Dovre, Nord-Sel, Kvam, Fåvang, Tretten, Follebu, Beitostølen, Leira, Aurdal, Biri, Reinsvoll, Skreia, Brandbu, Grua, Harestua

Lokale handelssentre og bydelssentre

Miljøverndepartementet slutter seg til denne inndelingen av handelssentrene.

Sentrumsavgrensning er kun fremstilt på kart for Lillehammer og Gjøvik, fordi de anses som mest aktuelle for kjøpesenterproblematikk. Vi ber om at det i oppfølgingen av planen også lages sentrumsavgrensninger på kart for sentre på nivå 2 i strukturen.

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Kommunene, Fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og organisasjonene har deltatt i arbeidet. Det har også vært et godt samarbeid med berørte kommuner i forbindelse i planarbeidet. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Med hilsen
Knut Arild Hareide