Godkjenning av fylkesdelplan for Midt-Gudbrandsdal 2002-2005

29.05.02

FYLKESDELPLAN FOR MIDT-GUDBRANDSDAL 2002 - 2006

Vi viser til brev av 18. desember 2001 med oversendelse av ”Fylkesdelplan for Midt-Gudbrandsdal” vedtatt av fylkestinget 10. desember 2001. Miljøverndepartementet har behandlet planen i samråd med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Vedtak:

Fylkesdelplan for Midt-Gudbrandsdal, vedtatt av fylkestinget i Oppland 10. desember 2001, godkjennes i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og med de merknadene som er omtalt nedenfor.

Bakgrunn:

Midt-Gudbrandsdal har utarbeidet et eget regionalt plandokument for kommunene Ringebu, Sør- og Nord-Fron. Plandokumentet er basert på arbeidet som er gjort i forbindelse med innspillene til fylkesplanen. Utarbeidelsen av plandokumentet er utført av med fylkeskommunen som prosessleder og med aktive deltagere fra både administrasjonen og politikere i kommunene, samt fylkesmannen.

Formålet med utarbeidelsen av planen har vært å styrke identiteten og det regionale samarbeidet for å ivareta regionens interesser overfor regionale og sentrale myndigheter, samt utvikle mer forpliktende samarbeidsformer mellom kommunene.

Fylkeskommunen og kommunene ser på plandokumentet som en idebank ift. eksisterende behov og utfordringer i regionen, og er ikke bundet opp av tiltakene i handlingsprogrammet, som skal revideres etter to år. Tilslutningen til planen dreier seg derfor i denne omgang om mål utfordringer og strategier.

Departementenes merknader til planen:

Til en plan av strategisk karakter mener Miljøverndepartementet at prosessen har vært tilfredsstillende bred. Likevel burde statens vegvesen i Oppland ha vært med i utarbeidelsen, siden et av de valgte 5 satsingsområdene omhandler samferdselsspørsmål, og flere av høringsinstansene er opptatt av dette. Videre er samferdsel det eneste av satsningsområdene der oppfølgingen er avhengig av sentral statlig oppfølging.

De andre satsingsområdene er regionalt samarbeide, kompetanseutvikling, næringsutvikling og befolkningsutvikling.

Regionalt samarbeide, kompetanseutvikling, nærings- og befolkningsutvikling

Gjennomgående for planen er ønsket om mer forpliktende samarbeide mellom kommunene og Fylkeskommunen, samt i forhold til staten sentralt og de ulike regionene. Fylkeskommunen har i denne sammenheng vedtatt at fylkesrådmannen og to politiske representanter fra fylkeskommunen skal delta i ulike regionale fora.

Videre skal det etableres et regionalt samarbeidsforum etter modell fra Lillehammerregionen. Planen skal etter hvert munne ut i en forpliktende regional utviklingsavtale mellom kommunene og Oppland fylkeskommune til gjennomføring av handlingsprogrammet på mest mulig effektiv måte.

Handlingsprogrammene for disse temaene er konkrete og realistiske, men krever et godt og konstruktivt samarbeide mellom alle kommunene, fylkeskommunen og regional stat. Miljøverndepartementet oppfordrer sterkt alle partene til å samarbeide forpliktende på alle typer utfordringer som er grenseoverskridende. Innenfor kompetanse, næringsutvikling og befolkningsutvikling er et konstruktivt samarbeide mellom alle berørte parter nødvendig for at man skal nå de ønskede målsettingene.

Regionalt samarbeide er også viktig når det gjelder temaer innen arealbruk som omfatter alt fra samferdselsinvesteringer og drift, til vern av kulturminner og kulturmiljøer og natur. Det kan i en del tilfeller være både ressursbesparende og effektivt for alle involverte parter med utarbeidelse av felles plandokumenter. Vi vil særlig understreke behovet for en helhetlig regionalisering av utviklingsstrategiene for fjell -og utmarksområdene knyttet til næringsutvikling, friluftsliv og vern. Utarbeidelse av felles plandokumenter for felles utfordringer vil kunne være et bidrag til å rette opp innbyggernes inntrykk av manglende samarbeid og styrke den regionale identiteten i Midt-Gudbrandsdal. Miljøverndepartementet oppfordrer også kommunene i Midt-Gudbrandsdalen til å samarbeide om felles kompetanse, samt satse på en funksjonsfordeling av tjenester mellom kommunene.

Samferdselssektoren er det eneste av satsningsområdene som inneholder spesielle krav til oppfølging fra sentral stat. Planen nevner opprusting og omlegging av E6 gjennom Midt-Gudbrandsdal, utbedring av Rv 255 og Rv27, samt bedre jernbanetilbud, som de viktigste utfordringene for regionen.

Når det gjelder utbedring av E6, sa flertallet i Samferdselskomiteen i forbindelse med behandling av Nasjonal transportplan at det er for dårlig standard på en del strekninger gjennom Gudbrandsdalen. Ifølge Statens vegvesens handlingsprogram for strekningsvise investeringer på stamvegnettet 2002-2011, vil det være mulig å gjennomføre tiltak i den siste delen av tiårsperioden. De andre vegstrekningene er ikke nevnt særskilt i de fylkesvise handlingsprogrammene som er utarbeidet på grunnlag av Nasjonal transportplan, og Stortingets behandling av denne. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til eventuell bompengefinansiering dersom forslag om dette blir fremmet for departementet gjennom Statens vegvesen. Eventuelle prosjekter må først gjennom lokalpolitisk behandling i alle kommuner og fylkeskommune sakene berører.

Når det gjelder oppgradering av jernbanetilbudet viser vi til at Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene til investeringer i jernbaneinfrastrukturen i årene framover, og i større grad enn hittil kanalisere ressursene mot bl.a. hovedstrekningene. Dovrebanen er definert som en av hovestrekningene. I nylig fremlagte stortingsmelding om kollektivtransporten drøftes nærmere bl.a. Statens jernbanepolitikk og fylkeskommunenes utfordringer knyttet til lokal kollektivtransport.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplanen ikke innebærer noen automatisk binding av statlige midler til gjennomføring av strategier og tiltak i planen. Bidrag til den konkrete oppfølgingen av planene må avklares direkte med de aktuelle statlige myndighetene.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Fylkesmannen i Oppland
Ringebu kommune
Sør-Fron kommune
Nord-Fron kommune
Departementene