Godkjenning av fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune
Serviceboks 517
4605 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

200300051-13/E:123 L05 & 13/JHE

200301650-/OAH

21.10.03

Godkjenning av fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

Miljøverndepartementet viser til brev fra Vest-Agder fylkeskommune datert 30. mai.

Planen er behandlet i samråd med Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

V e d t a k :

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder, vedtatt av fylkestinget 30. april 2003.

Fylkesdelplanen for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder er et oversiktlig og gjennomarbeidet dokument. Den beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet i Vest-Agder. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling.

Fylkesdelplanen legger opp til en regionstruktur i samsvar med fylkets inndeling i økonomiske regioner (Kristiansand, Mandal, og Listerregionen) og en senterstruktur på 4 nivåer.

Miljøverndepartementet slutter seg til fylkesdelplanens forslag til region- og senterstruktur. Det innebærer en formalisering av dagens struktur, og er i samsvar med SSBs inndeling i økonomiske regioner. Fylkes- og regionsentrene har befolkningskonsentrasjoner med god tilgjengelighet til kollektivtransport.

Det skal i etterkant av planen gjennomføres en avgrensning av sentrumsområder for de tre øverste nivåene av senterstrukturen, herunder randsonen i Kristiansand. Miljøverndepartementet mener en slik avgrensning vil være viktig for å sikre en forutsigbar utvikling av sentrene i Vest-Agder.

Fylkesdelplanen er ikke juridisk bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse til de kommunale arealplanene.

Det er lagt stor vekt på medvirkning og samarbeid under utarbeidelse av planen. Kommunene, Fylkesmannen, Statens vegvesen, handels- og næringsorgansisasjonene og funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt i arbeidet. Departementet mener den brede deltakelsen kan bidra til å sikre en god gjennomføring av planen.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim