Godkjenning av fylkesdelplan kultur for Østfold 2005 2008

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/232

200505456-6 /SFJ

17.03.2006

Godkjenning av fylkesdelplan kultur for Østfold 2005 2008

Miljøverndepartementet viser til brev fra Østfold fylkeskommune av 21.12.06 med oversendelse av fylkesdelplan for kultur 2005 – 2008 for sentral godkjenning.

Planen er behandlet i samråd med Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal – og regionaldepartementet.

Vedtak:

Med de forbehold og merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplan for kultur for Østfold 2005 – 2008, vedtatt i fylkestinget 27. oktober 2005.

Fylkesdelplan for kultur bygger på den vedtatte fylkesplanen for Østfold 2004 – 2007 – ”Grenseløse Østfold” der kultur er en viktig faktor for utviklingen. Arbeidet med fylkesdelplanen har skjedd i en bred prosess med kommuner og kulturinstitusjoner i fylket, og skal følges opp gjennom regional utviklingsplan og økonomiplan.

Fylkesdelplan for kultur setter fokus på allmenn kultur og kunst, mens det arbeides med egen fylkesdelplan for kulturminner. For å gjennomføre en kulturpolitikk som bidrar til utvikling i Østfold og som legger til rette for et kulturliv som er tilpasset fremtidens behov har en valgt å legge vekt på temaene; opplevelse, identitetsbygging og kommersialisering.

Planen peker på de generelle politiske utfordringer en står over for i Østfold og Norge generelt med individualisering, kulturell identitetsskaping, regionalisering og kulturen som ledd i næringsutvikling.

Miljøverndepartementet vil innledningsvis bemerke den gode sammenhengen mellom fylkesplan for Østfold og denne fylkesdelplan for kultur i Østfold samt den brede medvirkningen som preger begge planene.

Fylkesdelplan for kultur redegjør på en god måte for de ulike aktørene og de rollene disse spiller i kulturlivet med kommunene, fylkeskommunen, kulturinstitusjonene og de frivillige organisasjonene som de viktigste aktørene.

Planen er gjennomarbeidet og oversiktelig, og gir en kortfattet og god innføring i utfordringer problemstillinger, strategier og innsatsområder for kulturområdet i Østfold.

Fylkesdelplan for kultur har som hovedmålsetting at kulturen skal være et bærende element i utviklingen av Østfold. Østfold skal ha et bredt tilbud innenfor kultur, for profesjonelle utøvere, amatører og publikum. Kulturminnene må forvaltes som ledd i bærekraftig utvikling. For å oppnå hovedmålsettingen legger planen opp til tre sentrale delmål innenfor opplevelse, identitetsbygging og kommersialisering

Prioriteringene i planen er synliggjort i samarbeidsstrategier med tilhørende innsatsområder innenfor ulike emner.

De samarbeidsstrategiene og tiltakene som er valgt gir etter Miljøverndepartementets syn et godt grunnlag for prioriteringer innenfor ulike deler av kulturområdet i Østfold, og for at kulturen skal være et bærende element i utviklingen av Østfold.

Miljøverndepartementet har merket seg at planen i særlig grad retter seg mot interne forhold i Østfold og at det tas initiativ til hvordan disse best kan løses og utvikles gjennom samarbeid og partnerskap. Ingen av de departementer som har hatt planen til høring har merknader til de foreslåtte strategier eller innsatsområder.

Østfold fylkeskommune har gjennom denne fylkesdelplanen et godt verktøy for utviklingen av kulturen i fylket.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for kultur i Østfold 2005 - 2008 ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19‑1 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Med hilsen
Henriette Westhrin