Godkjenning av fylkesdelplanen Regional utviklingsplan for Mosseregionen

1. Innledning

Miljøverndepartementet har i oversendingsbrev av 31.05.2006 mottatt fylkesdelplanen Regional utviklingsplan for Mosseregionen til sentral godkjenning. Fylkesdelplanen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og vedtatt i Østfold fylkesting 27.04.2006.

Godkjenning av fylkesdelplaner er delegert Miljøverndepartementet i hht. kgl. res. av 16. mars 1990. Godkjennelsen av fylkesdelplanen er foretatt i samråd med Samferdsels-departementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet samt Kommunal- og regional-departementet. Departementenes merknader er knyttet til de enkelte kapitlene i planen.

I godkjenningsbehandlingen har departementene vurdert følgende spørsmål:
A. Om planprosessen har fulgt kravene i plan- og bygningsloven
B. Om mål og strategier er i samsvar med nasjonal politikk og nasjonale føringer
C. Om bruk av statlige virkemidler for å gjennomføre godkjent plan

Med de merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet Regional utviklingsplan for Mosseregionen, se vedtaket til slutt i godkjenningsbrevet. Planen er i samsvar med nasjonal politikk, men en del departementer har kommet med en del merknader som må belyses ved videre prosess og senere rulleringer av planen.

Planen er en første generasjons regional plan for areal/transport og regional utvikling i Mosseregionen. Den vil være et godt bidrag til å skape en felles regional forståelse som igjen kan være grunnlaget for økt regional styring ved senere rulleringer av planen.

2. Departementenes merknader

A. Om planprosessen

Det er lagt stor vekt på regionalt samarbeid under utarbeidelse av fylkesdelplanen. Regionrådet, kommunene i regionen, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Statens vegvesen har deltatt i arbeidet. Den brede regionale forankringen kan bidra til å sikre en god oppfølging av anbefalingene i planen. Departementene har for øvrig ingen merknader til gjennomføringen av planprosessen.

B. Om fylkesdelplanen

Planen er en felles fylkesdelplan for Mosseregionen, dvs. for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler, samt Østfold fylkeskommune. Planen er en bred utviklingsplan, med utgangspunkt i en region med sterk vekst, men med nedgang i sysselsatte og økende pendling. Planen har hovedfokus på befolkningsutvikling (med boligbyggeprogram), næringsutvikling, areal/transport/miljø (med infrastruktur og senterstruktur), samt på videreutvikling av det regionale samarbeidet.

C. Om fylkesdelplanens innhold

Innledning
Miljøverndepartementet påpeker at den regionale utvikling i Mosseregionen også bør ses i en Østlandssammenheng, med Oslos sterke vekst i forhold til Mosseregionens markerte befolkningsvekst, men samtidig med nedgang i antall sysselsatte.

Befolkning og bolig
Miljøverndepartementet påpeker videre at de to alternative boligbyggeprogram er basert hhv. på kommuneplanene og gjeldende trendutvikling. I begge tilfeller tas det utgangspunkt i gjeldende geografisk fordeling av veksten. Det drøftes ikke alternativer, eller gis regionale føringer for dette. Slike alternativer kunne omfattet en mer kollektivbasert utvikling enn dagens utvikling.

Næringsutvikling
Helse- og omsorgsdepartementet har merket seg anbefalingen ”Markedsføring av eksisterende næringsklynger og regionenes fortrinn innenfor nye næringer knyttet til helse, velvære, landbruk, rehabilitering og reiseliv”. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det i folkehelsepolitikken, jf. St. meld. nr. 16 (2002-2003) og St. meld. nr. 20 (2006-2007), i stor grad åpnes for initiativ og satsinger med basis i regionale og lokale forutsetninger og behov. Anbefalingen i fylkesdelplanen anses å være i tråd med dette.

Areal, transport og miljø
Fylkesdelplanen for Mosseregionen påpeker her regionens utfordringer, behov og anbefalinger. Departementene har under påpekt en del punkter der det er behov for å se på mer konkrete rammer for utviklingen ved neste rullering og videre planarbeid. Videre er det gitt en del avklaringer til statens bidrag til gjennomføringen av Nasjonal transportplan.

Landbruks- og matdepartementet fremhever at det er positivt at Mosseregionen vil legge føringer for utviklingen, men mener at det hadde vært ønskelig at planen gav mer konkrete rammer for den lokale arealforvaltningen. Mosseregionen er en vekstregion med arealpress, samtidig som jordsmonn og klima gjør at de dyrkede områdene har nasjonal verdi ut fra egnethet til matproduksjon. Landbruks- og matdepartementet savner tydelige strategier for jordvern, herunder prinsipper for hvordan man skal håndtere arealpress, særlig omkring nye Rygge flyplass og i kryssområder til E6.

Landbruks- og matdepartementet savner også en konkretisering av krav til utnyttelsesgrad for nye bolig- og næringsområder. En utviklingsplan bør si mer om hvilken retning byggeområder kan og bør utvikle seg, for å avklare konflikter på et tidlig stadium. Det blir viktig å skape en god kobling mellom fylkesdelplanen og kommende regional planstrategi, og få lagt gode føringer for en bærekraftig langsiktig arealforvaltning i matproduksjonsfylket Østfold.

Samferdselsdepartementet påpeker at prioriteringen av større prosjekter fastlegges ved behandlingen av Nasjonal transportplan. Departementet ser det derfor ikke som naturlig å gå nærmere inn på prioritering av konkrete prosjekter i denne sammenheng.

Samferdselsdepartementet vil likevel trekke frem at det våren 2007 ble mottatt to Dok 8-forslag om evt. fast transportforbindelse mellom Moss/Østfold og Horten/Vestfold, som erstatning for dagens ferjeforbindelse. Det ser ut til at lokale myndigheter ønsker en realitetsvurdering av dette for evt. prioritering innen kort tid, uten at dette kommer frem i fylkesdelplanen. En slik fast forbindelse vil ha omfattende og vidtrekkende kontaktflater mot andre aktuelle samferdselssatsinger i denne regionen.

Samferdselsdepartementet fremhever at som del av planarbeidet skal det gjennomføres KS1 (kvalitetssikring i tidligfase), noe som ble varslet ved Stortingsbehandlingen av de to Dok 8-forslagene. Saken vil i første omgang bli fulgt opp ved kontakt mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene. KS1 er et sentralt virkemiddel for å sikre at helhetlige samferdselsløsninger blir vurdert på en tilfredsstillende måte som del av en hensikts-messig planprosess. Det er meget viktig at lokale myndigheter bidrar til at KS1 innfases i planprosessene på en god måte.

Samferdselsdepartementet vil i denne forbindelse også trekke frem at det skal gjennomføres en KS1 for hovedvegsystemet i Moss. Innretningene på denne KS1 er foreløpig ikke avklart – herunder om den skal omfatte evt. transportløsninger knyttet til f.eks. Rygge. Det er foreløpig heller ikke tatt stilling om en slik KS1 skal koples opp mot eller inkluderes i den omtalte KS1 for en evt. fast transportforbindelse mellom Østfold og Vestfold. Arbeidet med å forberede KS1 vil bli igangsatt så snart som mulig.

Regionen vil arbeide aktivt for at flere lokale samferdselsprosjekter skal prioriteres i Nasjonal transportplan. Dette gjelder utbygging av Moss Havn, havnevei til Årvoll i Rygge (hvor det også vurderes bompengefinansiering) samt forlengelse av lokaltoget til Rygge. Forslagene har ikke statlig finansiering i 2006-2009. Finansdepartementet legger til grunn at vurdering av disse forslagene skal gjøres ved utarbeidelsen av stortings-meldingen for Nasjonal transportplan, og at forslag som fører til økt bevilgningsbehov legges frem for Regjeringen i den ordinære budsjettprosessen.

Fiskeri- og kystdepartementet påpeker at den nasjonale havnepolitikken søker å stimulere til etablering av interkommunale og interregionale havnesamarbeid. Havnesamarbeid gir bedre utnyttelse av de samlede havneressursene og styrker det finansielle grunnlaget for havnedrift. Ulike samarbeidsmodeller vil kunne bidra til økt sjøtransport og samtidig løse mange miljøutfordringer og problemstillinger knyttet til arealbruk. Ved NTP 2006-2015 ble det satt ned en arbeidsgruppe i Østfold som utarbeidet et forslag til havnesamarbeid i fylket. Gruppens konklusjon var at det bør etableres et interkommunalt havnesamarbeid mellom Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Fiskeri- og kystdepartementet har som en oppfølging av dette anmodet Østfold fylkeskommune om å bidra til å få realisert et havnesamarbeid i fylket. Utviklingen av Mosseregionen og Moss havn bør sees i denne sammenheng.

Helse- og omsorgsdepartementet påpeker at utviklingen mht. økt forurensning av Vansjø-Hobøl-vassdraget har negativ betydning for drikkevannsforsyningen og for naturområdet som rekreasjonsområde. Virkningen av klimaendringer kan komme til å gi økte utfordringer. Det er derfor behov for rask og øket innsats for å redusere den kraftige forurensningen av Vansjø. Det er viktig å sette inn riktige mottiltak for å redusere forurensningen i tilstrekkelig grad. Dette krever sterkt samarbeid mellom involverte etater og kommuner.

Helse- og omsorgsdepartementet fremhever også at bedre tilrettelegging for gange og sykling for øvrig kan gi stor helsegevinst. Slik tilrettelegging er miljøvennlig, trafikkdempende og aktivitetsfremmende.

Regionalt samarbeid
Miljøverndepartementet fremhever at kommunal planlegging er viktig for å konkretisere og gjennomføre planen, jfr. anbefalingen om å etablere kommunedelplan for Høyden-Varnaveien-Melløs og anbefalingene om boligbyggeprogram, senter-struktur og transportsoner. Avgrensningen av Mosseregionen er foretatt formelt, på basis av kommuner i Østfold. Funksjonelt bør (søndre) Vestby vurderes tatt med ved senere rullering av planen.

3. Avslutning

Godkjenning av fylkesdelplaner omfatter ikke konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser blir vurdert ved de årlige budsjettprosessene. Fylkeskommunen må ta kontakt med de aktuelle statlige myndigheter for å sikre gjennomføring og oppfølging av planen.

Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning vil gjelde for tiltak omfattet av bestemmelsene uavhengig av om de er i tråd med fylkesdelplanen.

Departementene har ved gjennomgåelse av planen ikke funnet grunnlag for å foreta endringer, jf. plan- og bygningsloven § 19-4, tredje ledd.

Miljøverndepartementet vedtar:

Med de merknader som er nevnt ovenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990 fylkesdelplanen Regional utviklingsplan for Mosseregionen, vedtatt av fylkestinget i Østfold 27.04.2006.


Med hilsen

 

Heidi Sørensen
Statssekretær

 

Kopi :
Fylkesmannen i Østfold
Moss kommune
Rygge kommune
Råde kommune
Våler kommune
Vestby kommune
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Statens vegvesen Region øst
Akershus fylkeskommune