Godkjenning av fylkesplan for Aust-Agder 2004-2007

kgl. res. 02.07.04

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljøvernminister: Knut Arild Hareide

Saksnr:

200303723

Dato:

02.07.04

Godkjenning av fylkesplan for Aust-Agder 2004-2007

Fylkesplanen for Aust-Agder har denne gang fått en mer kortfattet form med en egen handlingsdel og fokuserer på aktuelle utfordringer for hele Aust-Agder-samfunnet. Hovedutfordringene fremover er å styrke sysselsettingen og utvikle et nyskapende næringsliv, oppnå en balansert befolkningsutvikling og fremme økt likestilling mellom kjønn og etnisitet. Som grunnlag for offentlig planlegging legges det vekt på prinsippene om bærekraftig utvikling, likestillings- og kjønnsperspektivet samt universell utforming. Fylkesplanen fastlegger mål og strategier for å videreutvikle Aust-Agder til å være et robust og godt fylke å leve, bo og arbeide i. Målsettingene og strategiene som er trukket opp, vil være med på å virkeliggjøre visjonen "Aust-Agder – førstevalget". Hovedtema i fylkesplanen er det regionale bildet, det gode liv, kompetanse og kommunikasjon. Temaene kan ses på som en naturlig fortsettelse av de tema som ble valgt for den forrige fylkesplanen. Det er regionalpolitisk enighet om prioriterte tema.

Det er gjort et grundig arbeid med planen i fylkesplanprosessen. Aust-Agder fylkeskommune har aktivt invitert kommunene, regionale statsetater og ulike frivillige organisasjoner til å delta i prosessen.

Aust-Agder fylkeskommune har vektlagt den regionale utviklingsrollen og er i gang med etablering av partnerskap med kommunene, næringslivet og andre regionale aktører.

Det er viktig å prioritere og ivareta sentrale samfunnssikkerhetshensyn i alt planarbeid.

Gjennom den sentrale godkjenningsbehandlingen ber Aust-Agder fylke om en tilbakemelding på de prioriterte forventningene slik disse kommer til uttrykk i fylkeskommunens oversendelsesbrev datert 28. november 2003, jf. også møte den 6. mai 2004.

I tilbakemeldingen til Aust-Agder fylkeskommune støtter Regjeringen de valgte hovedtema og hovedstrategi. Regjeringen har for øvrig følgende kommentarer til fylkesplanen:

Det gode liv

Folkehelse inngår ikke som et hovedtema i fylkesplanen. Aust-Agder er imidlertid sammen med Vest-Agder valgt ut som fyrtårnfylke ved å ta i bruk partnerskap som arbeidsform i folkehelsearbeidet. Det er i statsbudsjettet for 2004 bevilget 10 millioner kroner til regionale og lokale partnerskap for å stimulere til utvikling av en sterkere infrastruktur for folkehelsearbeidet. Fyrtårnfylkene representerer starten på en langsiktig strategi for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Tilskuddsmidlene skal gå til delfinansiering av koordinatorfunksjoner og administrasjon av partnerskapene. Det er lagt vekt på at folkehelsearbeidet er forankret i folkevalgte organer og i plansystemer, og det er en målsetting at størstedelen av midlene skal nå ut til kommunene. Fra 2005 vil det også være aktuelt å kanalisere midler fra nasjonale satsinger til forebyggende tiltak gjennom partnerskapsfylkene.

Når det gjelder utbygging av gasskraftverk, vises det til omtalen av Regjeringens politikk for miljøvennlig gasskraftteknologi i St. meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv., (jf. særlig meldingens kapittel 5.6), samt omtalen av samme tema i en ny stortingsmelding fra Olje- og energidepartementet som vil bli fremlagt i løpet av juni 2004.

Kompetanse

Fylkesplanen anses for å være et godt verktøy for tilrettelegging av utviklingen i fylkets næringsliv og samfunnsliv. Når det gjelder kunnskapsbasert marin næringsutvikling og verdiskapning, vil Fiskeridirektoratet være en partner i det regionale utviklingsarbeidet. Innovasjon Norge vil imidlertid være en aktuell aktør i det regionale partnerskapet dersom tiltak innebærer direkte bedriftsrettet virksomhet.

Når det gjelder å foreta en ny konsekvensutredning om en eventuell leteboring etter olje og gass i Skagerrak, vises det til at det ble gjennomført en konsekvensutredning av letevirksomhet i Skagerrak i perioden 1989 – 1993. Utredningen omfattet både miljø- og samfunnsmessige konsekvenser samt en geologisk evaluering. På bakgrunn av dette arbeidet ble den sydvestlige delen av Skagerrak som grenser mot dansk sokkel, åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994.

Det foreligger på det nåværende tidspunkt ingen planer om å gjennomføre en ny konsekvensutredning i dette området. Oljeselskapene har heller ikke vist særlig stor interesse for de uåpnede områdene i Skagerrak.

Kommunikasjon

Aust-Agder fylke har fortsatt et særlig fokus på ulike tema innen samferdsel. Det vises i denne sammenheng til St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan (NTP) 2006-2015, som ble lagt frem 12. mars 2004. Meldingen ble behandlet i Stortinget 15. juni 2004. På bakgrunn av Stortingets behandling vil det bli fastsatt etatsvise handlingsprogrammer. De endelige økonomiske rammene fastsettes gjennom hvert enkelt års budsjett.

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at strekningen E 18 mellom Grimstad og Kristiansand blir bygd som et OPS-prosjekt i første fireårsperiode. Strekningen vil bli bygd som firefelts veg, jf. St. prp. nr. 1 (2003-2004). Prosjektet inngår i en større utbyggingspakke, den såkalte Aust-Agderpakken, jf. St. prp. nr. 30 (2000-2001). Når det gjelder sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, er ikke denne omtalt/prioritert i Nasjonal Transportplan 2006-2015. Prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med kommende rullering av Nasjonal Transportplan for eventuell utbygging, i etterkant av Eidangertunnelen mellom Larvik og Porsgrunn, som er planlagt for oppstart mot slutten av 10‑årsperioden.

Det er viktig for den videre utviklingen av bredbånd, særlig i distriktene, at fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktive i å ta ansvar for koordinering og videre satsning. Lokale initiativ som for eksempel Det Digitale Distriktsagder, er positivt.

Aust-Agder fylke bes være oppmerksom på at begrepet "regionale havner" foreslås avviklet, jf. ovennevnte melding. I tråd med denne må formuleringen i fylkesplanen som gjelder å bygge ut regionhavn på Eydehavn, endres til å "bygge ut havnen på Eydehavn".

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplanen for Aust-Agder 2004-2007, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet
tilrår:

Fylkesplan for Aust-Agder 2004-2007 – "Aust-Agder – førstevalget", vedtatt i Fylkestinget 14. oktober 2003, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19‑4, med de merknader og forbehold som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.