Godkjenning av Fylkesplan for Nordland 2004-2007

kgl. res. 02.07.04

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljøvernminister: Knut Arild Hareide

Saksnr:

200400352-

Dato:

02.07.04

Godkjenning av Fylkesplan for Nordland 2004-2007

Fylkesplanen for Nordland trekker opp strategier for utvikling av hele Nordlandssamfunnet de nærmeste år. Den store utfordringen er å tilfredsstille befolkningens fremtidige behov både for gode bosteder og interessante arbeidsplasser, og få del i mulige vekstområder for næringslivet. Med utgangspunkt i en visjonstenkning "Visjon Nordland 2020" har fylkets politikere kommet frem til prioriterte tema og strategiske områder for bedre å kunne ta tak i viktige utfordringer for Nordland. Fylkesplanen fremstår dermed i større grad enn tidligere som et politisk strategisk styringsdokument og et godt grunnlag for å konkretisere partnerskap i oppfølgningen av planen.

Hovedtema i fylkesplanen er felles innsats for felles framtid, skape sterke bo-, arbeids- og serviceregioner samt ta i bruk potensialet langs kysten. I tillegg er bærekraftig utvikling, universell utforming, likestillings- og kjønnsperspektivet samt hensyn til den samiske befolkningen og internasjonalisering gjennomgående perspektiver i planen. Fylkesplanen er et godt grunnlag for det videre arbeidet med samepolitikk i regi av fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommune har utarbeidet fylkesplanen i tett samarbeid med kommunene, regionrådene i Nordland og regionale statlige aktører. Det har også vært kontakt med FoU-institusjoner, frivillige organisasjoner og næringslivet i fylket. Likeledes er handlingsprogrammet, kalt Utviklingsprogram Nordland, utarbeidet i samarbeid med kommunene, regionråd og regionale statlige aktører. Næringslivet har aktivt bidratt med hensyn til å velge ut prioriterte prosjekter.

Nordland fylkeskommune har vektlagt den regionale utviklingsrollen og er godt i gang med etablering av partnerskap med kommunene, næringslivet og andre regionale aktører.

Det er viktig å prioritere og ivareta sentrale samfunnssikkerhetshensyn i alt planarbeid.

Likestilling står sentralt i Regjeringens politikk. Det er derfor positivt at Nordland har fokus på likestillings- og kjønnsperspektivet i planleggingen. Innenfor alle planens valgte tema er det viktig å vie kvinners behov og interesser oppmerksomhet. Regjeringen understreker viktigheten av at kjønnsperspektivet integreres også i oppfølgningen av planen. Det må legges vekt på å utvikle kvinnerettede tiltak, som naturlig bør ses i sammenheng med hovedutfordringene nevnt innledningsvis.

Gjennom den sentrale godkjenningsbehandlingen ber Nordland fylke om en tilbakemelding på de prioriterte forventningene slik disse kommer til uttrykk i fylkeskommunens oversendelsesbrev datert 8. januar 2004, jf. også møte den 12. mars 2004.

I tilbakemeldingen til Nordland fylkeskommune støtter Regjeringen de valgte hovedtema og hovedstrategi. Regjeringen har for øvrig følgende kommentarer til fylkesplanen:

Ressursforvaltning langs kysten

Forvaltning av areal- og naturressursene er av nasjonal interesse, og statlige instanser skal ha det overordnede ansvaret når det gjelder råderett over naturressursene. Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen en ledende og koordinerende rolle i spørsmål som gjelder avveiningen mellom bruk og vern av kystsonen og sjøarealene i Nordland. Det må fortsatt være muligheter for tilrettelegging for en miljøvennlig og helsemessig havbruksnæring i områder uten store arealkonflikter.

Fylkesplanens innsatsområder og tema berører ikke Forsvarets virksomhet, men Forsvaret er representert flere steder i Nordland og vil gjennom sin tilstedeværelse være en medvirkende aktør i forhold til planens innsatsområder og arealbruk i fylket. Forsvarets behov for skyte- og øvingsfelt kan kreve bruk av arealer som også har andre interesser. For Nordland vil dette i første rekke gjelde skyte- og øvingsfelt til sjøs som kan komme i konflikt med havbruk og andre sjøbaserte virksomheter. Erfaringsmessig kan det være latente konflikter i forhold til Forsvarets områder for lavflyging samt mellom etablering av vindmølleparker og Forsvarets installasjoner.

Næringslivets rammebetingelser, industri og landbruk

Det er positivt at Nordland har tatt tak i nye områder i landbrukspolitikken, herunder kommunesatsingen og arbeidet med modernisering av mat- og landbrukspolitikken, Landbruk Pluss. Landbruksmyndighetene har en god dialog med Nordland om disse problemstilingene.

Regjeringen har åpnet for økt næringsutvikling i våre nasjonalparker, jf. St. prp. nr. 64 (2002-2003) om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003". Utvikling av miljøbasert og miljøtilpasset turisme knyttet til utnytting av våre fjellområder der større verneområder inngår, vil kunne bidra til å ivareta og videreutvikle natur og kulturhistoriske verdier innenfor og utenfor verneområdene. Dette vil bidra til økt verdiskaping og arbeidsplasser lokalt.

Sterke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS)

Regjeringen mener at en satsing på sterke bo-, arbeids- og serviceregioner, slik det er lagt opp til i fylkesplanen, kan være en formålstjenlig strategi for å fremme positiv utvikling av næringsliv og bosetting over størst mulige deler av fylket.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplanen for Nordland 2004-2007, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet
tilrår:

Fylkesplan for Nordland 2004-2007 – "Nordland – mulighetenes fylke", vedtatt i fylkestinget 10. juni 2003, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19‑4, med de merknader og forbehold som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.