Godkjenning av fylkesplan for Vestfold 2004-2005

kgl. res. 02.07.04

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljøvernminister: Knut Arild Hareide

Saksnr:

200301957

Dato:

02.07.04

GODKJENNING AV FYLKESPLAN FOR VESTFOLD 2004-2005

Det vises til oversendingsbrev av 02.07.03 og 18.12.03 i forbindelse med sentral godkjenning av fylkesplan for Vestfold 2004-2005.

Fylkesplanen er en mindre revisjon av forrige fylkesplan med stor grad av kontinuitet når det gjelder temaer og målformuleringer. Bakgrunnen for dette er at en i 2004 vil starte opp med en mer grunnleggende strategisk prosess.

Nytt i planen, sammenlignet med forrige plan, er et eget kapitel om partnerskap i Vestfold.

Vestfold fylke har forventninger til avklaringer fra regjeringen på følgende områder:
Samferdsel og arealforvaltning, bærekraftig energi, kompetanse og næring.

REGJERINGENS KOMMENTARER OG MERKNADER

Den regionale utviklingsrollen

Regjeringen registrerer at Vestfold fylkeskommune er godt i gang med etablering av partnerskap med kommunene, næringslivet og andre regionale aktører.

Samferdsel og arealforvaltning

Regjeringen mener det er positivt at det skal utvikles nye mål og strategier for en by- og tettstedsutvikling som reduserer det totale reisebehovet, vektlegger kollektivtransport og tilrettelegging for syklende og gående.

Når det gjelder muligheten for å søke om ekstra midler til Tønsberg gjennom den statlige belønningsordningen, vil regjeringen presisere at hvilke byområder som kan søke, avgjøres av Samferdselsdepartementet hvert enkelt år.

Regjeringen viser til at det har skjedd en trinnvis liberalisering av løyvetildeling for fylkesvise ekspressbusser. Fra 2003 vil søkere få innvilget løyve for drift av ekspressbuss også på strekninger eller områder der ekspressbusser går parallelt med tog eller parallelt med andre bussruter. Det vil fortsatt være mulig å sette vilkår om forbud mot lokaltrafikk innen et fylke for å skjerme lokaltransporten hvis dette er ønskelig. Fylkeskommunene vil således ha muligheter til å vurdere forholdet mellom lokale ruter og lokale funksjoner for fylkeskryssende ekspressbusser.

For øvrig vises det til St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan som ble lagt frem 12.03.04.

Bærekraftig energi

Angående regjeringens satsing på energiomlegging og utbygging av infrastruktur for varme, vises det til St. meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. og den årlige budsjettprosessen. Regjeringen vil fremheve satsingen på bærekraftig energi. Dette er et satsingsområde som regjeringen anser som viktig. I den anledning gjøres det oppmerksom på bioenergiprogrammet som ble etablert i 2003, og som blir forvaltet av Innovasjon Norge. Dette programmet kan i flere henseende anses å være et virkemiddel i forbindelse med den regionale klima- og energiplanen.

Kompetanse

Samlokalisering av Høgskolen i Vestfold (bygg for lærerutdanningen i Horten) ligger inne i Utdannings- og forskningsdepartementets liste over byggeprosjekter som er under prosjektering, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Et idrettssenter ligger ikke inne i dette prosjektet. Når det gjelder etablering av et maritimt senter, er regjeringen positiv til at Høgskolen i Vestfold deltar i dette samarbeidet.

Andre kommentarer

Regjeringen vil understreke betydningen av at Vestfold tar de nødvendige hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap i sine utviklingsprosjekter.

Regjeringen vil gjøre oppmerksom på at prinsippene om universell utforming vurderes i forhold til blant annet nybygg og nyanskaffelser, for å fremme økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom BUSMI- prosjektet (Barn og unge; Samfunnsengasjement, medvirkning og innflytelse) har Vestfold vist seg som et foregangsfylke for planlegging på barn- og unges premisser.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesplan for Vestfold ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet
tilrår:

Fylkesplanen for Vestfold vedtatt i fylkestinget 10. juni 2003, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19‑4, med de merknader og forbehold som er nevnt foran i Miljøverndepartementets foredrag i saken.