Godkjenning av Samferdselsplan for Nordland 2004- 2007

Nordland fylkeskommune
Fylkesrådet
Fylkeshuset
8048 Bodø

Deres ref

Vår ref

Dato

200200798-92

200403506-4/OAH

10.12.2004

Godkjenning av Samferdselsplan for Nordland 2004- 2007

Vi viser til oversendelse av fylkesdelplanen "Samferdsel for Nordland 2004-2007" for sentral godkjenning i brev av 4. oktober 2004.

Miljøverndepartementet godkjenner i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, fylkesdelplanen "Samferdselsplan for Nordland 2004-2007", vedtatt i fylkestinget 10.06.2003.

Miljøverndepartementet vil generelt bemerke at fylkes(del)planer bør oversendes departementet for endelig godkjenning kort tid etter vedtak i fylkestinget, for å sikre en god oppfølging av slike planer.

Fylkesdelplanen er forankret og utformet med basis i Fylkesplan for Nordland 2004-2007, som ble godkjent i kongelig resolusjon 2. juli d.å.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningen ikke innebærer noen binding av statlige midler til gjennomføring av strategier og tiltak i planen. Konkret oppfølging av planen må avklares direkte med de aktuelle statlige myndigheter.

Med hilsen
Marit Kleveland (e.f.)
avdelingsdirektør

Ole A. Hagen
rådgiver