Hammersborg Forsikring AS gis utvidelse av konsesjon - omgjøring av vedtak

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til en utvidelse av konsesjonen til Hammersborg Forsikring AS. Utvidelsen av konsesjonen innebærer at Hammersborg Forsikring AS får tillatelse til å tegne forsikring for boligselskaper forvaltet av boligbyggelag som er medlem av Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), i tillegg til tegning av forsikring for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) med datterselskaper, og boligselskaper som OBOS med datterselskaper er forretningsfører for.

Hammersborg Forsikring AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo 


       
Deres ref                                                Vår ref                                          Dato
                                                             06/3655 FM ALB                            11.09.2008


Hammersborg Forsikring AS - Klage på avslag på søknad om utvidelse av konsesjon - Omgjøring av vedtakFinansdepartementet viser til brev fra OBOS og Hammersborg Forsikring AS av 24. januar 2008, med klage på avslag på søknad om utvidelse av konsesjonen til Hammersborg Forsikring AS. Det vises også til søknaden fra Hammersborg Forsikring AS 9. oktober 2007 og departementets vedtak 21. desember 2007 med avslag på søknaden om utvidelse av konsesjonen. Videre vises det til departementets vedtak 22. desember 2006 med tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet.

Med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 33 annet ledd, finner Finansdepartementet grunn til å omgjøre sitt vedtak 21. desember 2007, slik at det gis tillatelse til at Hammersborg Forsikring kan tegne forsikring for boligselskaper forvaltet av boligbyggelag som er medlem av Norsk Boligbyggelags Landsforbund.

I tillatelsen gitt 22. desember 2006 punkt 2 annet avsnitt gjøres følgende endring:

Tillatelsen begrenses til å gjelde tegning av forsikring for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) med datterselskaper, boligselskaper som OBOS med datterselskaper er forretningsfører for samt boligselskaper forvaltet av boligbyggelag som er medlem av Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Tillatelsen gis på vilkår om at OBOS og Hammersborg Forsikring AS i en hver henseende skal sørge for reell likebehandling av kunder av Hammersborg Forsikring AS, uavhengig av om kundene er medlemmer i OBOS, eller ikke.

Ved omgjøringen av departementets vedtak 21. desember 2007, og ved at det nå gis tillatelse som omsøkt, har departementet lagt særlig vekt på at en utvidelse av konsesjonen vil bidra til økt konkurranse på skadeforsikringsmarkedet for boligselskaper, og at OBOS’ organisasjons- og eierstruktur etter departementets syn i tilstrekkelig grad ivaretar de hensyn som ligger til grunn for eierspredningskravet i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 2-1 første ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                             Erling G.Rikheim
                                                                                             avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet