Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen

2015 - 2017

Handlingsplanen er en del av Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Den er avgrenset til arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Tiltaksområdene som skal iverksettes skal primært bidra til en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen.

Handlingsplanens primære målgruppe er toppledelsen og sikkerhetsansvarlige i alle departementer. KMD forventer også at ledelsen i departementene, gjennom etatsdialogen, bringer videre føringene i handlingsplanen til ledelsen i de respektive underlagte virksomheter.

Handlingsplanens tre delmål:

  1. Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at alle interne systemer og nettverk, samt alle digitale tjenester som utvikles og driftes i regi av virksomheter i offentlig sektor, er sikre og pålitelige.
  2. Fagdepartementene skal ha en felles forståelse om hvilke særskilte utfordringer statsforvaltningen står overfor i forbindelse med utvikling og drift av digitale offentlige tjenester.
  3. Ledere, utviklere, driftsansvarlige og brukere ansatt i statsforvaltningen skal få økt kompetanse og bevissthet omkring behovet for informasjonssikkerhet.

Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen (pdf)