Forsiden

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategien angir retning og prioriteringer for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid.

Regjeringens hovedformål med å utgi en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet er å angi hvilken retning og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid i de nærmeste årene.

For hver strategiske prioritering er det angitt en målbeskrivelse for satsingen, statusbeskrivelse og utvalgte områder som skal vektlegges framover. Hvordan regjeringen skal følge opp strategiens utvalgte områder framgår av en detaljert handlingsplan. Handlingsplanen utgis separat, og skal revideres ved behov.

Oppfølgingen av strategien skal dessuten bidra til at beslutningstakere i offentlig og privat sektor spesielt, og befolkningen generelt, skal få økt bevissthet om hvilke sikkerhetsutfordringer vi står overfor.

Den nasjonale strategien og handlingsplanen er utarbeidet av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

 

Strategien er også oversatt til engelsk: Cyber Security Strategy for Norway (pdf)