Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

Bakgrunnen for denne handlingsplanen er Stortingets behandling av Meld.st.18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Der ba Stortinget regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging, for å ta vare på naturverdiene og fremme friluftslivet i nasjonalparker og andre store verneområder.

Les handlingsplanen her (PDF)

Regjeringen vil sikre naturmangfoldet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner, slik at vi overlater naturen og miljøet vårt i minst like god stand som vi overtok det fra våre forfedre. Regjeringen vil som en del av dette sikre et representativt utvalg av norsk natur. En god forvaltning av verneområder er viktig i denne sammenheng. Regjeringen vil derfor bedre forvaltningen av eksisterende verneområder.

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområder
Regjeringen mener det er nødvendig at handlingsplanen omhandler alle typer verneområder fordi det er behov for styrket forvaltning for å sikre bedre ivaretakelse av verneverdiene innenfor alle de ulike vernekategoriene. Foto: Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet.

Tilstanden i verneområdene er ikke god nok. I ca 27 % av verneområdene er verneverdiene truet. For å bedre forvaltningen av verneområdene legger regjeringen i denne handlingsplanen blant annet opp til å

 • styrke forvaltning av verneområdene ved å ansette flere nasjonalpark- og verneområdeforvaltere
 • innrette kartleggingen og overvåkingen i verneområdene slik at vi får nødvendig kunnskap om tilstand og utvikling
 • videreføre arbeidet med å lage skjøtsels- og forvaltningsplaner
 • oppdatere strategien for bruk av tiltaksmidler innen 2021
 • fortsatt prioritere konkrete skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i verneområdene
 • fortsatt prioritere oppsyn i verneområdene
 • gjennomføre skjøtselstiltak som motvirker negative effekter av klimaendringer i verneområder
 • sikre at informasjon om og profilering av nasjonalparker og andre verneområder holder høy kvalitet, følger kriteriene for merkevaren Norges nasjonalparker, og er i tråd med det enkelte verneområdes besøksstrategi
 • legge til rette for at det utarbeides besøksstrategier for alle nasjonalparker innen 2020
 • fortsette utviklingen av besøkssentrene som viktige formidlere om norsk natur og veivisere ut i de store verneområdene
 • bidra til at besøkssentrene blir gode møteplasser for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning
 • oppfordre verneområdestyrene og omkringliggende kommuner til å samarbeide om etablering av gode helhetlige opplevelser, spesielt i nasjonalparkkommuner
 • videreføre verdiskapingsprogrammet for villreinfjella

Publikasjonskode: T-1566 B
ISBN (pdf) 978-82-457-0514-0
ISBN (Print) 978-82-457-0515-7
Design og ombrekking: Melkeveien designkontor
Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Forsidebilde: Skageflå i Geiranger – Herdalen landskapsvernområde, i verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Marie Selboskar Lier, Miljødirektoratet.