Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Revisjon av handlingsplanen lagt fram i juni 2020.

Last ned

Fra forordet

Det norske arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme har fått oppmerksomhet internasjonalt. Likevel gir både aktuelle hendelser og tegnene til radikalisering og polarisering vi ser blant annet i sosiale medier, grunn til å vurdere vårt eget arbeid og å videreutvikle innsatsen.

Arbeidet mot ekstrem islamisme er fortsatt svært viktig, men har også endret karakter når situasjonen i internasjonale konfliktsoner har forandret seg. Det er fortsatt viktig å arbeide målrettet for å hindre at personer som har deltatt i konfliktene eller kommer ut fra fengsel blir inspiratorer for radikalisering hos andre mennesker.

Like viktig er det at vi fortsetter innsatsen mot høyreekstremisme. Både i 2011 og 2019 opplevde Norge terrorangrep utført av personer med høyreekstreme holdninger, og Politiets sikkerhetstjeneste vurderer det nå som like sannsynlig at høyreekstreme skal forsøke å gjennomføre nye terrorangrep i Norge som at ekstreme islamister skal gjøre det. Fordelen er at den brede tilnærmingen med samarbeid på tvers og vektlegging av kunnskap og tidlig forebygging er nøkkelen også i innsatsen mot radikalisering til høyreekstremisme.

I 2019 satte regjeringen i gang et arbeid for å videreutvikle handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Mange har gitt viktige bidrag til arbeidet, fra trossamfunn og frivillige organisasjoner til forskningsmiljøer og berørte offentlige etater. Tilnærmingen og mange av tiltakene ligger fast og er fortsatt like relevante, andre er blitt videreutviklet, og åtte nye tiltak er lagt til.
Med dette skal innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme forsterkes mot alle former for ekstremisme. Målet er fortsatt det samme, nemlig å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker.