Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning nr. 31, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2018

Vår ref.: 17/5184

Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning nr. 31, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. 

Banklovkommisjonen foreslår i utredningen nye lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonsforetak. Utkast til lovregler foreslås tatt inn i finansforetaksloven. 

I Banklovkommisjonens forrige utredning, NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (utredning nr. 30), utredet kommisjonen regler om krisehåndtering av banker. En lovproposisjon som følger opp utredning nr. 30, er nå til behandling i Stortinget. Banklovkommisjonens lovutkast om krisehåndtering i forsikring er systematisk bygget opp på samme måte som kommisjonens lovutkast om krisehåndtering av banker, men er i sitt innhold tilpasset forsikring. På forsikringsområdet er det heller ikke EU-krav om krisehåndtering, slik det er for banker. 

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr epost til lia@fin.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen. 

Høringsfristen er 2. mai 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet