Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap - utfyllende forskrift

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 24.04.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 tiende ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2014