Høring - endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven: Tilsette sine retter ved bruk av konkurranse i kollektivtransportsektoren mv.

Forslag om å endre yrkestransportlova og jernbaneloven på enkelte områder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2008

Resultat av høringen:
Ot.prp. nr. 60 (2008-2009)

Vår ref.:

Høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet av 23. mai 2008.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

 

Til toppen