Høring - endringer i forsikringsavtaleloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven, herunder forslag til gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til de privatrettslige sidene av EU-direktiv 2016/97 om forsikringsdistribusjon (IDD) med tilhørende rettsakter. I tillegg til de endringene som er nødvendige for å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, foreslås det en omstrukturering av forsikringsavtaleloven og innføring av generelle regler om erstatning, bevisbyrde og såkalt digitalt førstevalg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2018

Vår ref.: 18/1086

Høring - endringer i forsikringsavtaleloven


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven, herunder forslag til gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til de privatrettslige sidene av EU-direktiv 2016/97 om forsikringsdistribusjon (IDD) med tilhørende rettsakter. I tillegg til de endringene som er nødvendige for å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, foreslås det en omstrukturering av forsikringsavtaleloven og innføring av generelle regler om erstatning, bevisbyrde og såkalt digitalt førstevalg.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet er vedlagt høringsnotatet i dansk språkversjon.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. juni 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.  


Med vennlig hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Sletmoen
lovrådgiver

Departementene

Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukerklageutvalget
Fylkesmennene
Konkurransetilsynet
Namsfogden i Oslo
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges Bank
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Verdipapirsentralen
Økokrim

Aconto.no AS
Advokatforeningen
American Express
Bank Norwegian AS
Bedriftsforbundet
Coop Norge Handel AS
Debitorforeningen
Den norske Forsikringsforening
EnterCard Norge AS
Entreprise Europe Network
EVRY Norge AS
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Gjensidige forsikring
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert Norway
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
If Skadeforsikring
IKT Norge
Inkassoklagenemnda
Innovasjon Norge
Iper Direkte AS
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Komplett Bank ASA
Landsorganisasjonen i Norge
Lendo AS
Mastercard
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Nordax Bank AB
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk Forsikringsjuridisk forening
Norsk Helse og Velferdsforum
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk regnesentral
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NorStella
Norwegian Air Shuttle ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS (Oslo bolig og sparelag)
Oslo Børs ASA
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Protector Forsikring ASA
Resurs Bank AB NUF
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Santander Consumer Bank AS 
Scandinavian Airlines System AB
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen
Seniorsaken
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Telenor
Telia Norge
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tryg Forsikring
Unio
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
YA Bank
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø