Høring - endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til endringer i forskrift nr. 1168 av 7. september 2009 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 11/3506

Høringsinstansene,
jf. vedlagte liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

11/3506 ME/M2 KRD:elt

19.12.2013

 

Høring - endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til endringer i forskrift nr. 1168 av 7. september 2009 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig  på http://www.regjeringen.no/dep/kud/dok/hoeringer.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om utkastet bør legges frem for ev. underliggende organer. Organisasjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Høringsfrist er 1. april 2014.  Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Parallelt med høringen vil utkastet bli notifisert til ESA, jf. lov av 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2.  

 

Med hilsen                                                                      Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Kristine Dahl
seniorrådgiver

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

Amedia

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Familie &  Medier

Film & Kino

Film- og teaterteknisk forening

Film3

FilmCamp

Filmfond Nord

Filmfondet Fuzz

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Invest

Filmkraft Rogaland

Filmparken

Filmreg

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons-  og kirkedepartementet

Fritt Ord

Hørselshemmedes Landsforbund

IFPI Norge

IKT-Norge

Internasjonalt Samisk Filmsenter  

Justis- og beredskapsdepartementet

KOPINOR

Mediefabrikken i Akershus

Medietilsynet

Midtnorsk filmsenter

Nordiske Mediedager

Nordnorsk filmsenter

Norges Blindeforbund

Norges smalfilm- og videoforbund

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk medieforskerlag v/ Hilde Arntsen

Norsk P.E.N .

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norsk Videogramforening

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

NORWACO

NRK AS

Nynorsk mediesenter

Nærings- og handelsdepartementet

Sámediggi/Sametinget

Samisk filmforbund

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2

TVNorge

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter

Viasat

Viken filmsenter

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter

 

Til toppen