Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2012

Vår ref.: 09/6053 SL MSR/rla

Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkeregisterloven og folkeregisterforskriften. Endringene som foreslås, gir private helsevirksomheter som utfører tjenester på vegne av det offentlige, tilgang til folkeregisteropplysninger via Norsk Helsenett SF. Forslaget vil gi en sikrere og mer effektiv informasjonsutveksling i helsesektoren.

Høringsnotatet er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Knut Erik Omholt  e.f
avdelingsdirektør

                                                              Maja Salhus Røed
                                                              førstekonsulent

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Akademikerne Fridtjof Nansen plass 6 0160 OSLO
Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301 OSLO
ACOS AS Postboks 300 5353 STRAUME
AGFA Postboks 94 1483 NITTEDAL
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 OSLO
Den norske kreftforening Postboks 4 sentrum 0101 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Det norske Diakonforbund Rådhusgata 1-3  0151 OSLO
DIPS Postboks 1435 8037 BODØ
EDB business partner Norge Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Farmasiforbundet Hegdehaugsveien 8 0169 OSLO
Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR
Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER
Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL
Helse Nord RHF  8038 BODØ
Hove Medical Systems AS Dyrmyrgata 35 3611 KONGSBERG
InfoDoc Postboks 43 5849 BERGEN
KS  (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kodak Postboks 507 1414 TROLLÅSEN
Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsg. 11 0181 OSLO
Landsforeningen for private sykehus (PRISY) Fredrik Stangs gt. 11-13 0264 OSLO
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 704 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Nettverk for private helsevirksomheter Kvartsveien 2 1555 SON
Norsk Pasientforening Postboks 2714 Solli 0204 OSLO
Norsk sykepleierforbund Postboks 456 Sentrum 0104 OSLO
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Nedre Slottsgt. 7 0157 OSLO
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Postboks 6060 9038 TROMSØ
Norges Optikerforbund Øvre Slottsgate 18/20 0157 OSLO
Norsk Audiografforbund Hauabakken 40 8614 MO I RANA
Norsk eHelsefoum v/ IKT-Norge Oscarsgt. 20 0352 OSLO
Norsk ergoterapeutforbund Stortingsgata 2 0158 OSLO
Norsk Fysioterapeutforbund Postboks 2704 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norsk Helsenett SF Postboks 6123 7435 TRONDHEIM
Norsk Homøopatisk pasientforening Kjøpmannsgt. 51 7011 TRONDHEIM
Norsk Kiropraktorforening  Storgt. 10 a 0155 OSLO
Norsk Manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK
Norsk Psykologforening Postboks 419 0103 OSLO
Norsk Radiografforbund Rådhusgata 4 0151 OSLO
Norsk senter for elektronisk pasientjournal  7491 TRONDHEIM
Norsk Tannpleierforening Postboks 9202 Grønland 0134 OSLO
Norske Fotterapeuters Forbund Postboks 9202 Grønland 0134 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund Schwartsgt. 2 3034 DRAMMEN
Respons AS Bredalsmarken 15 5006 BERGEN
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon Kronprinsesse Marthas plass 1 0160 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell Postboks 8053 Dep 0031 OSLO
Statens Helsepersonellnemnd Postboks 8022 Dep 0030 OSLO
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO
Statens Legemiddelverk Postboks 63 Kaldbakken 0901 OSLO
SIMENS Postboks 1 0613 OSLO
UNIO Stortingsgata 2 0158 OSLO
Visma Unique Postboks 733 Skøyen 0214 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

 

Til toppen