Høring - endringer i landbruksbeskatningen

Høring om forslag til endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2016

Vår ref.: 15/4940 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto. Videre foreslås det å avvikle gjennomsnittsligningen for reindrift og å endre beskatningen av uttak av skogfondsmidler for å dekke utgifter til skogbruksplaner. Endringene foreslås gjennomført fra 2017.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 4. juni 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Jan-Ola Larsen
                                                                      seniorskattejurist

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Norsk Bioenergiforening

Agrodata AS

Allskog

AT Skog

Daldata AS

Finnmarkseiendommen

Glommen Skog

Hanen

Havass skog

Mjøsen Skog

Norsk Fjellstyresamband

Norges Skogeierforbund

Norsk Almenningsforbund

Norsk Gartnerforbund

Norsk Landbruksrådgivning

Norske Reindriftsamers Landsforbund NRL

Norskog

Nortura SA

OIKOS

Opplysningsvesenets fond

Reindriftstyret

Sametinget

Statskog SF

Tine Rådgivning

Vestskog

Viken Skog