Høring - Endringer i rederiskatteordningen

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 3. mars 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8–13 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2009

Vår ref.: 08/1068 SL LCT/HKT

Høring - Endringer i rederiskatteordningen


Det ble ved lov 14. desember 2007 nr. 107 vedtatt endringer i rederiskatteordningen, som blant annet medførte endelig fritak for skatt på overskudd fra skipsfartsvirksomhet, jf. Ot.prp. nr. 1 (2007–2008). Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Rederiskatteordningen innebærer en økonomisk fordel for selskapene i form av skattefritak for løpende skipsfartsinntekter og gevinster ved salg av driftsmidler. Den økonomiske fordelen skattefritaket innebærer er å anse som offentlig støtte. Som hovedregel må alle offentlige støttetiltak notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Finansdepartementet notifiserte endringene i rederiskatteordningen til ESA 21. desember 2007.

På bakgrunn av korrespondanse med ESA har departementet etter en fornyet vurdering kommet til at det kan reises tvil om rederiskatteordningen på alle punkter er forenlig med EØS-avtalen i lys av ny praksis fra ESA og EU-kommisjonen. ESA har 3. oktober 2008 besluttet å godkjenne omleggingen av den norske rederiskatteordningen. Som en forutsetning for denne beslutningen har ESA lagt til grunn at ordningen justeres på enkelte punkter. Finansdepartementet presenterer derfor i vedlagte høringsnotat forslag om endringer i rederiskatteordningen.

Finansdepartementet ber om høringsmerknader innen 15. januar 2009. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.


Med hilsen


Hallvard Rue  e.f.
seniorrådgiver

                                                            Lars Tønder
                                                            rådgiver


Vedlegg

Høringsinstansene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Maritimt Forum Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO

 

 

Til toppen