Høring - endringer i regelverket om skatteoppgjør

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2010


 

Vår ref.: 09/2109 SL KI/KR

Høring - endringer i regelverket om skatteoppgjør

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i reglene om utsendelse og kunngjøring mv. av skatteoppgjøret.

Departementet foreslår å innføre en ordning med flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i dag. En slik ordning vil innebære økt service overfor skattyterne, og vil også øke fleksibiliteten i skattemyndighetenes arbeid. Departementet foreslår også å oppheve kravet i ligningsloven § 8–9 om at ferdigstillelse av skatteoppgjøret skal kunngjøres. Dette gjør det også nødvendig å endre en del fristbestemmelser, bl.a. ligningslovens bestemmelser om klage- og søksmålsfrister. Departementet foreslår å innføre en generell klagefrist på seks uker fra melding om skatteoppgjøret er sendt skattyter.
 
Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 30. august 2010. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør
                                                             Helle Harbou-Hals
                                                             avdelingsdirektør

Vedlegg

 

Høringsinstansene


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 1705 Varaskjold 1501 SARPSBORG
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

Til toppen