Høring - endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/2734

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

I høringsnotatet foreslås det å oppheve den adgang pensjonsleverandørene har i dag til å holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Forsikringstakere (arbeidsgivere) som flytter kollektive livsforsikringsavtaler fra én pensjonsleverandør til en annen, skal etter forslaget få med seg kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet uavkortet som del av flytteverdien.

Forslaget vil omfatte flytting av både kommunale og private pensjonsordninger, og vil ha betydning bl.a. for en del kommuner som skal flytte sine pensjonsordninger som ledd i vedtatte kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020, jf kommunereformen.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. oktober 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Akademikerne

Aktuarkonsulenters Forum

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet