Forskrift om endring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven

Hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet § 6-1 femte ledd.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endring:

  • 10-2 skal lyde:
  • 10-2. Kursreguleringsfond

          Ved flytting av en kontrakt skal tilleggsavsetningene knyttet til kontrakten i avgivende foretak som beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7, jf. § 6-11 til § 6-14, forhøyes med kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 tredje ledd.

          Ved anvendelsen av første ledd beregnes en kontrakts forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet ut fra forholdet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 tredje ledd mellom de midler som er knyttet til den kontrakt som skal flyttes, og midlene knyttet til samtlige kontrakter i kollektivporteføljen som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 3-11 annet ledd.

          Kontraktens andel av kursreguleringsfondet skal likevel ikke overføres dersom kontrakten er etablert eller flyttet til et foretak fra et annet foretak mindre enn tolv måneder før flyttetidspunktet.

II

Forskriften trer i kraft 1. desember 2019 med virkning for flytting som gjennomføres fra og med årsskiftet 2019-2020.

Tilhørende lov