Høring - endringer i Skattefunn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2010

Vår ref.: 10/1792 SL IFJ/rla

Høring - endringer i Skattefunn

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn). Forslagene har karakter av å være en oppdatering og presisering av gjeldende bestemmelser om FoU-fradrag.

Departementet foreslår enkelte endringer i definisjonen av forsknings- og utviklingsprosjekt og definisjonen av små og mellomstore bedrifter, samt en klargjøring av hvilke kostnader som kan inngå i skatteberegningsgrunnlaget. I dag beregnes prosjektkostnadene gjennom henvisning til Norges forskningsråds regler for brukerstyrte prosjekter. Departementet foreslår at reglene inntas i skatteforskriften. Videre foreslås en reduksjon i timesatsen for beregning av personal- og indirekte kostnader fra 1,6 promille til 1,2 promille av avtalt årslønn. Forslaget inneholder også hjemmel for sanksjonsmuligheter ved brudd på vilkår om godkjenning av FoU-prosjekt, og hjemmel i skatteloven for utveksling av informasjon mellom Norges forskningsråd og skattemyndighetene.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er fredag 26. november 2010. Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                           Ole Todal Jenssen
                                                           lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Abelia Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Bureau Veritas Norsk Avdeling Serviceboks 24 0051 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO
Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Foreningene Næringseiendom Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Forskningsinstituttenes Felles Arena Postboks 5490 Majorstuen 0305 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Kjøttbransjens Landsforbund Postboks 6279 Etterstad 0603 OSLO
Kjøttindustriens Fellesforening Postboks 5469 Majorstuen 0305 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kosmetikkleverandørenes Forening Postboks 6780 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
KRIPOS Postboks 8163 Dep 0034 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ
Maritimt Forum  Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Maskinentreprenørenes Forbund Fred. Olsens g. 3 0152 OSLO
Maskingrossisternes Forening Henrik Ibsens g. 100 0255 OSLO
Mediebedriftenes Landsforening Tollbug. 27 0157 OSLO
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Malene Kenzel Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus DANMARK
Norges Astma- og Allergiforbund Postboks 2603 St.Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Blindeforbund Postboks 5900 0308 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Caravanbransjeforbund Postboks 9086  3006 DRAMMEN
Norges Døveforbund Grensen 9 0159 OSLO
Norges Diabetesforbund Postboks 6442  0605OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Fondsmeglerforbund Postboks 292 Sentrum 0103 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Praktiserende Arkitekter Ans Essendropsg. 3 0368 OSLO
Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Bioenergiforening Wergelands vei 23b 0167 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Gassforum c/o Siv.ing Tore Wiese-Hansen AS Postboks 479 4664 KRISTIANSAND
Norsk Folkehjelp Storg. 33 A 0184 OSLO
Norsk Havneforbund Postboks 1022 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Luftambulanse Postboks 94 1441 DRØBAK
Norsk Naturgassforening Martin Linges vei 1 7072 HEIMDAL
NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Norsk Petroleumsinstitutt Postboks 7190 Majorstua 0307 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Maritime Leverandører Postboks 1633 Kilen 3206 SANDEFJORD
Norske patentingeniørers forening c/o Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) Postboks 5493 Majorstuen 0305 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Patentstyret Postboks 8160 Dep 0033 OSLO
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 STAVANGER
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Siviløkonomene Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Småkraftforeninga Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Universitetet i Bergen  Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkestrafikkforbundet Postboks 9175 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
NIFU STEP Wergelandsv. 7 0167 OSLO
Stiftelsen SINTEF Postboks 4760 Sluppen 7465 TRONDHEIM
International Research Institute of Stavanger Pb. 8046 4086 STAVANGER
Møreforsking AS Postboks 325 6101 VOLDA
Nofima Pb. 6122 9291 TROMSØ
Chr. Michelsen Institute Pb. 6033 Bedriftssenteret 5892 BERGEN
Havforskningsinstituttet Pb. 1870 Nordnes 5817 BERGEN
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  7491 TRONDHEIM
Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER
Universitetet for miljø- og biovitenskap Pb. 5003 1432 ÅS
  

Til toppen