Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. (Tilgjengelighetsdirektivet) - Vurdering av konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester. Direktivforslaget inneholder også forslag til bestemmelser om krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser, inkludert håndhevelse av slike forpliktelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2016

Vår ref.: 15/4335

Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. (Tilgjengelighetsdirektivet)  - Vurdering av  konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Europakommisjonen har lagt fram et forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser (European Accessibility Act (EU-AA), på norsk forkortet til Tilgjengelighetsdirektivet.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslaget til direktiv på høring og ber om vurdering av konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett. Vi ber om tilbakemelding innen 31.5.2016

Europakommisjonen la i desember 2015 frem "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services." Direktivforslaget omtales på norsk som Tilgjengelighetsdirektivet og består av et utkast til direktiv med tre tilhørende vedlegg som presiserer hvilke tilgjengelighetskrav de ulike varene og tjenestene skal oppfylle.

Forslaget vil sørge for en gjensidig tilnærming av medlemslandenes lover, forskrifter og administrative bestemmelser når det gjelder tilgjengelighetskrav til visse produkter og tjenester. Dette vil kunne sikre bedre flyt av varer og tjenester i EU. Det vil også gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre tilgang til flere varer og tjenester. Begrunnelsen for forslaget er todelt og har både et indre markedsperspektiv og et rettighetsperspektiv med referanse til FN –konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Direktivforslaget er markert som EØS-relevant av EU-kommisjonen og det antas å få konsekvenser for norsk rett dersom det blir vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

EU-kommisjonens forslag til tilgjengelighetsdirektiv har et meget bredt nedslagsfelt og omfatter blant annet e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester. Direktivforslaget vil berøre de fleste departementenes ansvarsområder.

Europakommisjonen har foretatt en konsekvensvurdering (Impact assesment). Denne er vedlagt sammen med forslaget til tilgjengelighetsdirektiv med vedlegg og de foreløpige vurderingene av direktivet som er gjort av danske og svenske myndigheter.

Direktivforslaget vil bli behandlet i EFTA- arbeidsgruppen for sosial- og helsespørsmål og i spesialutvalget for forbrukerspørsmål i Norge. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for koordineringen av arbeidet med direktivet nasjonalt i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet.

Barne- og likestillingsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslaget og juridiske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett innen 14.6.2016.

Vurderingene vil danne grunnlag for Norges posisjon i prosessen innen EFTA og for den videre behandling i Norge

Barne- og likestillingsdepartementet vil innkalle til informasjonsmøter om direktivforslaget og den videre prosessen for innlemmelse i EØS avtalen. For møter med departementene vil kontaktpersonene som er oppgitt i vedlegg bli kontaktet.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

Med hilsen                                                                       

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                               Olav Rand Bringa

                                                                                             seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Standard Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norges Handikapforbund