Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. (Tilgjengelighetsdirektivet) - Vurdering av konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt EU-direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Direktivforslaget omhandler blant annet tilgjengelighet til e-handel, finansielle tjenester, telefonitjenester, transporttjenester og audiovisuelle medietjenester. Direktivforslaget inneholder også forslag til bestemmelser om krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser, inkludert håndhevelse av slike forpliktelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2016