Høring av rapport fra markedsbalanseringsutvalget - Evaluering av markedsbalansering i jordbruket

Markedsbalanseringsutvalget, ledet av professor Erling Hjelmeng, leverte sin rapport til Landbruks- og matdepartementet 24. juni. Departementet sender med dette rapporten ut på høring. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2015

Vår ref.: 14/108

Markedsbalanseringsutvalget, ledet av professor Erling Hjelmeng, leverte sin rapport til Landbruks- og matdepartementet 24. juni. Departementet sender med dette rapporten ut på høring. 

Departementet ber om synspunkt på evalueringen utvalget har foretatt og på de alternativene som er utredet av utvalget. Utvalget har også utredet alternativ som ikke har støtte fra medlemmer av utvalget. Departementet ber høringsinstansene også komme med synspunkt på disse alternativene. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 16. oktober 2015

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/id2426000/ 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser.

Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss. 

Med hilsen                                                                      

 

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Nils Øyvind Bergset
                                                                                          seniorrådgiver

 

Animalia

Arbeids- og sosialdepartementet

likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-

COOP Norge SA

Felleskjøpet Rogaland Agder

Finansdepartementet

Fiskå Mølle

Forbrukerrådet

Gartnerhallen SA

Geno

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Hoff Norske potetindustrier

Justis- og beredskapsdepartementet

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kornbøndenes Interesseorganisasjon

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landbruksdirektoratet

Matmerk

Meieribransjens landsforbund

NHO Handel

NHO Mat og Drikke

Nordgrønt SA

Norges Bondelag

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Norges pelsdyralslag

Norgesfôr

Norgesgrønt SA

Norkorn

Normilk

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Fjørfelag

Norsk Gartnerforbund

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk sau og geit

Norske Felleskjøp

Norske reindriftsamers landsforbund

Norsvin

Nortura SA

Nærings- og fiskeridepartementet

Omsetningsrådet

Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for meieriprodukter

Produsentforeningen av 1909

Q-meieriene AS

Sametinget

Strand Unikorn

Synnøve Finden Meierier

TINE SA

TYR Norsk Kjøttfeavlslag

VIRKE Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund