Høring - forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2016

Vår ref.: 15/4434

Departementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av antatt framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2015/760 om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen), jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.   

I vedlagte høringsnotat har Finanstilsynet foreslått at EØS-forpliktelser som tilsvarer ELTIF-forordningen, gjennomføres som ny § 1-4 i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Departementet viser til at ELTIF-forordningen inneholder fullharmoniserte bestemmelser om blant annet markedsføring av langsiktige investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer, som ved gjennomføring i norsk rett vil gjelde i stedet for reglene i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond kapittel 7. Departementet foreslår derfor at EØS-forpliktelser som tilsvarer ELTIF-forordningen, gjennomføres som ny § 1-7 i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. 

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører, og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 25. juli 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

 

 

Alle departementene
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistreme
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Regelrådet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes forbund
Verdipapirsentralen
Norsk Kapitalforvalterforening