Høring - forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2009

Resultat:

Forslaget til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften) innebærer at fire forskrifter som regulerer prisnedskrivning og eksportstøtte til industrielt bearbeidede jordbruksvarer, helt eller delvis oppheves og erstattes av én ny forskrift.

Hensikten med de foreslåtte endringene er å forenkle og samle regelverket for de ulike ordningene.